Juhendid

Riiklikud ja regionaalsed arengukavad, strateegiad, planeeringud


Strateegia uuendamise töörühmad 2022

Strateegia uuendamise töörühmade II kohtumine, 26.septembril

26. septembril, kohtusid Võru Maakonna arengustrateegia uuendamise raames seitse töörühma Võru Kultuurimajas Kannel.

Töörühmasid juhtisid Võrumaa Arenduskeskuse valdkonna spetsialistid:
1) Heaolu – töörühma juht Ülle Tillmann
2) Elukestev õpe – töörühma juht Kerli Kõiv
3) Kestlik kogukond – töörühma juht Katrin Volman
4) Kultuur ja eripära – töörühma juht Kristi Vals
5) Ettevõtlus – töörühma juht Kaido Palu
6) Taristu ja keskkond – töörühma juht Aivar Nigol
7) Maine – töörühma juht Lota Vana

Uuenenud strateegia valmib oktoobris.

Külalisesinejatena olid kohtumisele kaasatud statistik ja rahvastikuteadlane, emeriitprofessor Ene-Margit Tiit ning Metsavenna talu peremees Meelis Mõttus.

Fotod:


Strateegia uuendamise töörühmad 2022

Strateegia uuendamise töörühmade I kohtumine, 6.septembril

6. septembril, kohtusid Võru Maakonna arengustrateegia uuendamise raames seitse töörühma Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter.

Kokku panustab maakonna arengustrateegia uuendamisesse üle 80 spetsialisti nii Võru maakonnast kui ka kaugemalt. Järgmine kohtumine toimub 26. septembril.

Fotod töörühmadest:

Rühmade töö lühiülevaade:


Strateegia uuendamine 2022

Arengustrateegi uuendamise seminaride materjalid

Strateegia uuendamise I seminar 20. mail Rõuge rahvamajas

Strateegia uuendamise II seminar 27. mail Võru kultuurimajas Kannel


Strateegia ajakohastamine 2020

Tegevuskava puhul on tegemist nn rulluva dokumendiga, mis kirjeldab tegevusi 4 aasta perspektiivis ning igal aastal lisandub sellesse uus tegevusaasta.

Arengustrateegia tegevuskava muutmine algas augustis paralleelselt KOVide arengukavade muutmise protsessiga. SA Võrumaa Arenduskeskus küsis maakonna kohalikelt omavalitsustelt ja partneritelt ettepanekud arengustrateegia tegevuskava muutmiseks.

Eesmärk oli muuta ja täiendada arengustrateegia tegevuskava selliselt, et lisada uus täiendav aasta ning vaadata üle tegevuskava tegevused (millised tegevused on lõppenud, millised tegevused jätkuvad ja millised on uued lisanduvad tegevused).

Maakondade arengustrateegiate (sh tegevuskava) koostamisel on abivahendiks arengustrateegia koostamise juhend. Väljavõte juhendist: „Tegevuskava uuendamise algatab MARO. Iga uuendatud tegevuskava peab hõlmama vähemalt 4 järgneva aastast perioodi uuendatud tegevuskava kinnitamisest arvates. Soovitatavalt peaks tegevuskava uuendamine olema algatatud hiljemalt iga aasta augustiks, et sellega jõuaks arvestada ka KOV üksuste arengukavade ja eelarvestrateegiate iga-aastasel uuendamisel ning vajadusel anda sisendit järgneva aasta riigieelarve strateegia koostamisele.„

 Tegevuskava kiitsid heaks maakonna kohalike omavalitsuste volikogud.


Strateegia koostamine 2018

Avaüritus, 18.04.18, KEIK

Avaürituse video (FaceBook)
Rühmatööde kokkuvõtete video (FaceBook)
Fotod

Töörühma koosolekute protokollid

Teemarühmade koosolek 16.05.18, TSENTER ja KHK

Teemarühmade juhtide koosolek 23.05.18, arenduskeskus

Arengupäev Vastseliina piiskopilinnuse keskaja elamuskeskuses, 18.09.18

Avalik väljapanek

Avalik väljapanek toimus 05.11.2018-19.11.2018

Avalikule väljapanekule suunatud dokumendid

Tegevuskava ja seiremõõdikud on arengustrateegia eelnõu juures informatiivse materjalina. Need on täienevad ja muutuvad dokumendid, mis kinnitatakse omavalitsuste volikogude poolt 2019. aasta alguses.

Küsimusi ja ettepanekuid sai esitada kuni 19.11.2018 aadressile SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65 605 või e-posti teel arenduskeskus@vorumaa.ee

Laekunud ettepanekute läbitöötamine