Mis on Võru maakonna heaolu teemade koostöökava?

See on heaolu puudutavate tegevuste raamistik järgmiseks neljaks aastaks, kus on vaja omavalitsuste, kogukondade ja erinevate ekspertide maakonnaülest koostööd. Need on teemad, kus üks organisatsioon või omavalistus üksi hakkama ei saa või pole see mõttekas – vaja on koordineeritud koostööd. Koostöökava aitab Võrumaa Arenduskeskusel olla parem maakonna arengu tasakaalustaja ning tekitab omavalitsuste ja teiste organisatsioonide maakonnaülest sünergiat.

Heaolu_valdkonna_kostookava_kokkuvote_2022
Teemaleht_Hea_avalik_ruum_ja_ligipaasetavus
Teemaleht_Oppiv_inimene_elukaarel
Teemaleht_Tark_juhtimine
Teemaleht_Tervena_vananemine
Teemaleht_Tervist_toetavad_valikud

Heaolu koostöökavas käsitletakse viit teemat:

Väärikas vananemine

Õppiv inimene elukaarel

Tervist toetavad valikud

Hea avalik ruum ja ligipääsetavus

Tark juhtimine ja sotsiaalne innovatsioon 

Kellel on koostöökava suunatud?

Koostöökava aitab luua maakonnaülest koostööd ja sünergiat kohalike omavalitsuste ja allasutuste, riigiasutuste, vabaühenduste ning ettevõtjate vahel, kelle tegevus panustab inimeste heaolu parandamisse.

  • Koostöö kava valmib spetsialistide, ekspertide ja kogukonna ühise koostööna. Kava koostamise aluseks on võetud kohalike probleemide kaardistus ja  maakondlikud ja riiklikud  arengudokumendid:  Võru maakonna arengustrateegia 2035, Võru maakonna Heaoluprofiil, Eesti 2035, Heaolu arengukava 2016-2023, Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030.
  • Alates 2020 sügisest on toimunud maakonna heaolu ümarlauad ning heaolu valdkonna väljakutsete ja käsil olevate arendustegevuste kaardistamine.
  • Teemade eksperdid koostavad seniste arutelude ja raamdokumentide põhjal oma ettepanekud kõige olulisemate ja suurima mõjuga koostöötegevusteks järgmise nelja aasta perspektiivis.
  • Ettepanekute üle toimuvad avalikud arutelud veebipõhistes töötubades 17. ja 21. juunil. Kuni augustini on igaühel võimalik lisada omapoolseid tähelepanekuid, täpsustusi, lahenduskäike ja soovitusi iga teema kohta arenduskeskuse kodulehel.
  • Septembris toimub 1-päevane seminar, kus koostöökava tulemusi tutvustatakse ja lepitakse kokku edasised sammud, kuidas koostööga edasi minna.

Tulemus

Tulemuseks on maakonna heaolu valdkonna koostöökava järgmiseks neljaks aastaks. Koostöökavas on välja toodud erinevad soovitused, lahendused ja tegevused KOVide ülese koostöö tugevdamiseks, Võrumaa inimeste heaolu suurendamiseks. Võru maakonna heaolu koostöökava toetab Võru maakonna arengustrateegia 2035+ elluviimist ja kohalike omavalitsusi.

Lisainfo:
Ülle Tillmann
Võrumaa Arenduskeskus
heaolu suunajuht
tel: +372 5196 7531
e-post: ulle.tillmann@vorumaa.ee