Kogukondliku turvalisuse projektide toetamine

TUR 2021_ministri käskkiri

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru  eesmärk  on  aidata  kaasa  ühiskonna  kujunemisele,  kus  inimesed  tunnevad  end  vabalt  ja  turvaliselt ning  kus  igaühe  teadliku  panuse  ja  kogukondliku  koostegutsemise  kaudu  on  tagatud  laiemalt  ohtude  ennetamine,  elanikkonnakaitse  ning  nutikas  ja  tulemuslik  reageerimine  õnnetustele,  korrarikkumistele  ja  kuritegevusele.

Eesmärkide saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning  arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Toetatakse tegevusi, mille abil:

 • edendatakse kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel,
 • suurendatakse turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd),
 • aidatakse kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Toetusvoor avatakse 25.10.2021. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2021 kell 16:30 (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2021.

Aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Tingimused ja vormid

Projektitaotluse kirjutamisel saab sisulise poole pealt nõu ja abi küsida vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

Rahastatud projektid

2021. a voorust toetuse saajad
2020. a voorust toetuse saajad
2019. a voorust toetuse saajad
2018. a voorust toetuse saajad

Lisainfo: 
Merilyn Viin
projektijuht
tel: 5309 1046
E-post: merilyn.viin@vorumaa.ee


Heaolu projektide toetamine

Toetatakse uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi, mis

 • aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võru maakonnas,
 • suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust,
 • edendavad tasakaalustatud toitumist,
 • vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust.

 Taotlejaks saavad olla:

 • mittetulundusühingud ja sihtasutused,
 • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende allasutused.
 • taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama tema põhikirjalisele tegevusele;
 • taotlejal peab olema taotluses sisalduva projekti tegevuste ellu viimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

 • erakond;
 • ametiühing.

Toetuse maksimaalne summa on 4000 eurot.

Toetusvoorud

Tingimused ja vormid