SA Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega alustab projektiga:EL Sotsiaalfondi logo

„Kultuur ja eripära tegevuskava LOOV VÕRU MAAKOND koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid“

Projekti eesmärk: täpsustada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ kultuuri ja eripära tegevuskava, toetada kultuurijuhtimise võrgustiku loomist ja arendamist, tõsta kultuurivaldkonnas tegutsevate spetsialistide oskusi ja pädevusi.

Projekti tegevused keskenduvad neljale peamisele teemavaldkonnale:

 • Kultuurikorralduse võrgustiku töö arendamine
 • Noorte kaasamise ja järelkasvu tagamine kultuurivaldkonnas
 • Kultuurikorraldajate ja – juhtide võimekuse tõstmine läbi koolituste
 • Kultuuri ja loovuse tihedam seostamine teiste valdkondadega

Projekti kestvus: november 2021 – mai 2022

Projektipartner on Creativity Lab Ragnar Siil (Loov Tartumaa eestvedaja) ja Astrid Hallik (Tartumaa Omavalitsuste Liidu kultuurinõunik).

Projekti tulemusena valmib:

 • Kultuur ja eripära tegevuskava „LOOV VÕRU MAAKOND“
 • Loomemajanduse teekaardid maakonna kohalikele omavalitsustele

Lisainfo: Kristi Vals, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post: kristi.vals@vorumaa.ee


Koostatud dokumendid:

Loov Võru maakond tegevuskava

Loov Võru maakond veebiuuringu tulemused (PDF; 528KB)


Projekti tegevusi tutvustav avaseminar 12. november 2021 zoomi keskkonnas.


Olukorra kaardistamiseks ja sisendi saamiseks tegevuskavasse toimusid juhtgruppidega kohtumised igas Võru maakonna omavalitsuses. Fookusgruppides osaleid erinevate valdkondade esindajad: omavalitsuse kultuurijuht, rahvamajade juhataja, noorte juht, vabaühenduste valdkonna esindaja, raamatukogu töötaja, turismivaldkonna esindaja, loomevaldkonna esindaja. Võimalusel oli juhtrühma kohtumisele oodatud ja omavalitsuse arendusjuht ja omavalitsuse juht.

Kohtumised toimusid: 22. novembril Võru ja Antsla vallas, 23. novembril Setomaa vallas, 25. novembril Rõuge vallas ja 29. novembril Võru linnas.


11.01.2022 toimus projekti “Loov Võru maakond” Visioonipäev, Vastseliina Rahvamajas.
Visioonipäeval arutleti üheskoos, millised on hetkel kultuurivaldkonna trendid, tugevused ja väljakutsed meie maakonnas ning millist kultuurielu ja kultuurikorraldust meie maakonnas soovime.
Arutelu modereerisid: Ragnar Siil, Jorma Sarv ja Astrid Hallik
Kokkuvõte visioonipäevast Kokkuvõte Visioonipäevast 11.01.2022

Hea kultuurivaldkonnas tegutseja Võru maakonnas!

Projekti „Loov Võru maakond“ raames on valminud veebiuuring, mida väga palume, et täidaksite ja jagaksite infot enda majas, piirkonnas, asutustega, organisatsioonidega jne, kes kultuurikorraldusega Võru maakonnas kokku puutuvad.

Veebiuuringus on palutud osalema kõik kultuurivaldkonnas tegutsevad inimesed Võru maakonnast ning teiste valdkondade esindajad, kes kultuurikorraldusega kokku puutuvad, sealhulgas:

 • Kunstide valdkonnas tegutsejad – sh kunstnikud, muusikud, kirjanikud, etenduskunstnikud, filmitegijad jt
 • Kultuuripärandi valdkonnas tegutsejad – sh muuseumitöötajad, raamatukogutöötajad, rahvakultuuriga tegelejad (juhendajad, koorilauljad, tantsijad), käsitööga tegelejad, muinsuskaitsega tegelejad, kultuurivaldkonna teadustööga tegelejad jt
 • Kultuurikorraldajad ja -ametnikud– sh valdade kultuurispetsialistid, rahvamajade ja kultuurikeskuste juhatajad või töötajad, festivalide korraldajad jt
 • Loomeettevõtjad– sh kultuuril ja loovusel põhinevate toodete ja teenuste pakkujad ning disaini- ja arhitektuuriettevõtjad, loomekeskuste eestvedajad, kultuurivaldkonnale tehnilist tuge pakkuvad ettevõtted, kultuuriturismiga tegelevad ettevõtjad jt
 • Hariduse ja järelkasvuga seotud inimesed– sh ringijuhid, loovate erialade õpetajad koolides, lasteaedades ja huvihariduses, noortekeskuste töötajad jt
 • Teiste seotud valdkondade esindajad– sh päevakeskustes ja hooldekodudes eakatele kultuurisündmuste korraldajad, küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad, maakonna turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevad spetsialistid jt

Uuring on anonüümne ning keskendub peamiste tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamisele ning uute ideede kogumisele. Uuringuga ei koguta isikuandmeid. Uuringule vastamine võtab ligikaudu 15-20 minutit. Aitäh!

Link on uuringule on siin: https://my.forms.app/form/61d6c3c0217e287cb47c7f4b

Küsimustele vastamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Kontakt: Ragnar Siil (Creativity Lab, ragnar.siil@creativitylab.ee) ja Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, telefon: +372  59 129 200 kristi.vals@vorumaa.ee)

Suur tänu, et olete valmis panustama “Loov Võru maakond” tegevuskava koostamisse!


21. jaanuaril toimus projekti “Loov Võru maakond” raames Strateegilise juhtimise päev Tsooru rahvamajas.
Teemadeks strateegiline vaade kultuurile ja loomemajandusele
Arutelu vedas Ragnar Siil, Creativity Lab tegevjuht

8. veebruaril toimus Rõuge Rahvamajas teenusedisaini koolituspäev “Teensedisain – disainistrateegiad ja tööriistad”.  Koolitaja Markko Karu, kes on  25 aasta jooksul konsulteerinud üle 200 organisatsiooni visuaalse kommunikatsiooni ja erinevate äriliste väljakutsete lahendamisel. On kaasasutanud kaks disainibürood (Velvet ja Brand Manual) ja kaks iduettevõtet (Qminder ja Hourdini) ning löönud kaasa Eesti disainivaldkonna arengule läbi hariduse ning koolitamise. Markko Karu eesmärk on luua selgust ja arusaadavust ning aidata ettevõtetel saavutada oma eesmärke kasutajakeskselt ja jätkusuutlikult.

Üheskoos avastasime teenusedisaini eripära ja vajalikkust.  Saime teadmisi, kuidas disainida elamusi, sündmusi; kuidas oma teenuste, sündmuste disainimisel olla empaatilised; kuidas kaardistada teenuste ja sündmuste juurde kasutajasõbralikku teekonda. Oluline mõte, mis koolituspäevast kõlama jäi on “Minevikus me saame valida lahendusi, tulevikus me peame looma valikuid” Patrick van der Pijl.

Koolitusmaterjalid leiad siit: KLIKKA


 1. märtsil toimus Luhamaa uues külamajas projekti “Loov Võru maakond” raames – III koolituspäev “Muudatuste-, inimeste- ja protsesside juhtimine”
Päeva algas Luhamaa nulga eestvedaja, Setomaa turismikoordinaator Aarne Leima tervituskõnega, kus ta tutvustas osalejatele Luhamaa külamaja loomise lugu, loo keskmes suurepärane kogukonna koostöö
Kultuurirahvas õnnitles Võrumaa rahvakultuurispetsialisti suure tunnustuse puhul
Koolituse põhifookuses oli teemad: strateegiate ja arengukavade koostamine, strateegiline planeerimine, millised on peamised vead strateegiate koostamisel ja elluviimisel.
Koolitaja: Ragnar Siil, Creativity Lab OÜ

—————————————————————————————————————————
6.-8. aprill toimusid kohtumised igas Võru maakonna omavalitsuses.  Tegevuskava “Loov Võru maakond” loomise raames kaardistasime veelkord kõige olulisemad teemad, mida iga omavalitsus enda piirkonna sees kui ka maakonnaüleselt lähiaastatel soovib hoida fookuses, et tagada kultuurivaldkonna jätkusuutlikkus, hoida meie kultuuri ja eripära ning arendada piirkonnas loomemajandust.
Tegevuskava loomise käigus on toimunud avaseminar, I strateegiapäev, kohtumised igas meie omavalitsuses, kolm koolituspäeva, veebipõhineuuring ning sellele järgneb nüüd II strateegipäev 19. aprill Võru Kandles!

——————————————————————————————————————

19. aprill toimus kultuurivaldkonna tegevuskava “Loov Võru maakond” raames II tegevuskava Visioonipäev

Võru maakonna kultuurivaldkonna eestvedajad kohtusid eile, 19. aprill Võru Kandles, II Visioonipäeval!
Projektipartner Ragnar Siil, Creativity Lab andis ülevaate kultuurivaldkonna veebiuuringu tulemustest. Meie maakonnast osales veebiuuringus 105 inimest.
Päeva teises pooles valisime välja kolm olulisemat teemat ning panime kirja tegevused, mida üheskoos lähimal ajal ellu viia.
Peagi avaldame uuringutulemused ka meie kodulehel.
Aitäh, kõikidele, kes on andnud oma sisendi kultuurivaldkonna tegevuskava loomisel. Tugeva meeskonnana üheskoos jõuame palju kaugemale!
 • Noorte kultuurikorralduse seminar HÜPPELAUD – mai 2022, Jorma Sarv ja Astrid Hallik
27.-28. mai toimus noorte kultuurikorralduse seminar Hüppelaud, Haanjamehe alus. Kokku said oma vahel noored ja noortejuhid Tartumaalt ja Võru maakonnast.
Meid inspireerisid ja juhendasid kohapeal mentorid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse õppekava programmijuht Jorma Sarv; National Geographicu Eesti väljaande peatoimetaja ja Haani Loometare permees Erkki Peetsalu, pühapäeval liitus meiega Anu Rannu Viljandi Folgi tiimist. Fookuses ikka kultuurteemad, kuidas leiavad noored tee kultuuritarbimise ja korraldamise juurde.
Laupäevase õhtu veetsime matkates koos matkajuht Alar Sikk´uga ja vallutasime Eesti kõige kõrgema künka.
Tulemuseks: 4 noorte poolt loodud sündmuse ideed, kuhu noored ISE tahaks kohale tulla ja ISE nende tegemistesse panustada.
 • Loov Võru maakond raporti ja strateegia tutvustamine juhtgrupile – mai 2022 Võru linn, Ragnar Siil ja Astrid Hallik
Lisainfo: Kristi Vals, Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, tel 59129200