Võru maakonna 2019. a haridusürituste korraldamise rahaliste vahendite taotlemine

Võru maakonna 2019. a haridusürituste korraldamise rahaliste vahendite taotlemine

11. jaan. 2019

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja taotlusvooru Võru maakonna aineolümpiaadide, -võistluste ja õpilasürituste, õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevuse ning koolieelsete lasteasutuste õpetajate täiendkoolituse vahendite taotlemiseks.

Toetatavad tegevused:

  •  Võru maakonna munitsipaal-, riigi- ja eraüldhariduskoolide õpilaste aineolümpiaadid, -võistlused ja õpilasüritused;
  • õpetajate aineühenduste ja koolijuhtide ühistegevused;
  • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolitused.

Tegevused peavad lähtuma riiklikest õppekavadest, „Eesti elukestva õppe strateegia 2020“ aluseks võetud muutuva õpikäsituse põhimõtetest ning toetama  kaasava hariduse, koostöö ning ainetevahelise lõimigu elluviimist.

Toetust saab taotleda:

  •  aineühendus – õpetajate aineühenduse tegevuse jaoks;
  • aineühendus või ürituse korraldaja (nt kool, MTÜ) – maakondlike õpilasürituste, aineolümpiaadide ja võistluste jaoks;
  • munitsipaalomandis olevate koolieelsete lasteasutuste õpetajate täienduskoolituse korraldaja.

Toetust ei saa taotleda eraisikud.

Taotlused tuleb esitada hiljemalt 31.jaanuar 2019 elektroonselt ja digitaalselt allkirjastatult e-kirja aadressile tiia.allas@vorumaa.ee  (SA Võrumaa Arenduskeskus haridusspetsialist).

Toetuse taotlemiseks kehtestatud kord, taotlus- ning aruandevormid.

Küsimuste korral aitab Teid haridusspetsialist Tiia Allas;  tel5348 4969; e-post tiia.allas@vorumaa.ee