Võru maakonna kliima- ja energiakava

Meede:

Climate Change Mitigation and Adaptation

Taotlusvoor:

KOVide kliima- ja energiakavade koostamine

Projekti algus ja lõpp:

01.12.2021 – 31.07.2022

Projekti nimi: Võru maakonna kliima- ja energiakava koostamine

Projekt nr 2014-2021.1.06.21-0043

Projekti partnerid:

Projekti taotlejaks on MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit, mis on Võru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik koostöö ja esindusorganisatsioon. Võrumaa Omavalitsuste Liidu üheks eesmärgiks on liikmete ühistegevuse kaudu maakonna tasakaalustatud ja jätkusuutlikule arengule kaasaaitamine.

Projekti partneriks on SA Võrumaa Arenduskeskus, mille tegevuse eesmärgiks on Võru maakonna ja regiooni ning ettevõtluse terviklik ja süsteemne arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.

Projekti partneriteks on Võru maakonna kohalikud omavalitsused, kelle ülesandeks on oma haldusterritooriumil arengu kavandamine, elanikkonna heaolu tagamine ja selleks teenuste pakkumine.

Projekti eelarve:

Kokku 44 390 eurot

39 951 eurot on omaosalus 90%

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärgiks on Võru maakonna kliima- ja energiakava koostamine.

Projekti tulemusel valmib maakondlik kliima- ja energiakava, mis sisaldab maakondliku ja maakonna kohalike omavalitsuste kavasid.

Maakondlikust kliima- ja energiakavast saavad väljavõtted maakonna kohalikud omavalitsused, millega täiendatakse nende arengukavade kliima- ja energiavaldkonna eesmärke ja tegevusi.

Maakonna kliima- ja energiakava sisaldab:

1) Olemasoleva olukorra kaardistus

Tuuakse välja kliimariskid, mis mõjutavad maakonda üldiselt ja KOV-e, millised on maakonna ja KOV-ide võimalused kliimamuutusi leevendada, kuidas on võimalik aidata kaasa kliimamuutuste mõjudega kohanemisele, millistes olemasolevates ja kehtivates arengudokumentides on kliimateemat arvestatud ning milliste strateegiadokumentide väljatöötamist kavandatakse. Samuti kaardistatakse ja antakse ülevaate maakonna ja iga KOV-i kohta kliimamuutuste positiivsete mõjude ning neist lähtuvate võimaluste kohta.

2) Tegevused

Tuuakse välja siiani ellu viidud ja planeeritavad asjakohased tegevused energia- ja kliimavaldkonnas. Selleks tuuakse maakonna ja iga KOV-i kohta välja tegevused, mida on juba ellu viidud ja vaja veel ellu viia, et leevendada kliimamuutuste mõju ning kuidas oleks kliimamuutuste mõjudega kohanemine võimalikult sujuv maakonnale, KOV-idele, ettevõtetele ja elanikele.

3) Eesmärgid

Seatakse tähtajalised (aastate lõikes) ja võrreldavad eesmärgid kliimamuutustega kohanemiseks ja kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamiseks (sh energiasäästu eesmärgid). Kirjeldatakse maakonna üleselt ja KOV-ide planeeritud tegevusi nii üldisemas/pikaajalisemas visioonis kui ka detailselt, konkreetsete tegevuste ja meetmete kaupa.

4) Näitajad

Määratakse näitajad, millega seatud eesmärkide täitmist jälgitakse. Näiteks energia lõpptarbimine, primaarenergia tarbimine, taastuvenergia võimsused ja toodang, taastuvenergia tarbimine, KOV-i energiatõhusate hoonete osakaal, kasvuhoonegaasideheide, lisaks veel näiteks kliimamuutusi käsitlevate koolituste arv KOV-i töötajatele,teavituskampaaniad riskirühmadele jne.

Kontakt: arendusnõunik Aivar Nigol


Kutse Võru maakonna kliima – ja energiakava lõppseminarile|25.08.2022 | 13:00 | Väimela Tsenter


Neljapäev 25.08.2022 | 13:00 | Väimela Tsenter | Registreeru siin!


13.00 – 13.30 Kliima – ja energiakava tutvustus

13:30 – 14:15 „Põllumajanduse efektiivsema maakasutuse erinevad tahud“ Teemat sisustab ettevõtte eAgronom Eesti tegevjuht Kristjan Anderson

14:30 – 15:15 „Hoonete ja taristuobjektide energiatõhususe tõstmise võimalused lähitulevikus“
Teemat sisustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonna juht Regina Valt

15:30 – 17:00 Kliima – ja energiakava arutelu ja Rohekokkulepe

 


Lõpparuande materjalid


Rohekokkuleppe projekt

 


I vahearuande materjalidKutse Võru kliima- ja energiakava avalikule seminarile 17.05.2022 | 13:00 | Väimela Tsenter 

Kutsume teid Võru kliima- ja energiakava avalikule seminarile, mis toimub teisipäeval,  17. mail algusega kell 13:00 Võrumaa Kutsehariduskeskuse
Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses Tsenter.

Avalikul seminaril tutvustatakse kliima- ja energiakava eesmärke, hetkeolukorda ja tulevikutegevusi. Lisaks viiakse läbi kaks töötuba, kus koos osalejatega kaardistatakse arendamist vajavad teemavaldkonnad, et Võrumaa oleks jätkusuutlik maakond aastaks 2030 ning mida tuleks teha, et vajalike muudatusteni jõuda.

NB! Seminaril ei ole võimalik osaleda veebiteel.

Päevakava:

13:00 – 14:00      Kliima – ja energiakava eesmärkide, hetkeolukorra ja tegevuskava tutvustus
14:00 – 15:15      I töötuba ja tulemuste arutelu: Jätkusuutlik Võrumaa aastal 2030
15.15 – 15:30       Puhkepaus
15:30 – 16:45      II töötuba ja tulemuste arutelu: Teekava aastani 2030
16:45 – 16:50       Kokkuvõte ja lõpetamine

Kontakt: Aivar Nigol, tel: +372 5340 2563, e-post: aivar.nigol@vorumaa.ee

Registreeruda palume hiljemalt 13. maiks siin: https://forms.gle/NafH7ZpDQhwzPCGa9

Fotod:

Seminari kohta lähemalt: https://uus22.vorumaa.ee/voru-maakonna-kliima-ja-energiakava-avalik-seminar/