Vunki mano luumise talgo võitsõ võro keele latsilõ edesi andmisõ teema!

Vunki mano luumise talgo võitsõ võro keele latsilõ edesi andmisõ teema!

17. aug. 2020

13.–15. põimukuu päivil anti vunki mano esisugutsilõ Võromaa ello edendävile teemadele IV Vunki Mano luumistalossil Antsla vallan. Kolmõ päävä joosul võeti jupes ni panti vahtsõst kokko katsat esisugumast maakunna ello ja inemiisi mõotvat mõtõt.

Hindamiskogo valisi luumistalossidõ võitjas idee, miä avitas võro kiilt parõmbahe edesi anda nii latsilõ ku noorilõ. Võiduga käü üten Võrumaa Arenduskeskusõ puult 3000 eurot plaani elloviimises. Võiduidee iisvõtja Laanõ Triinu Võro Instituudist tõi talossilõ murrõ, et koton ei pruugita latsiga võro kiilt. Olkõ, et võro keele populaarsus lätt parla suurõmbas, ei käü samal aol keele loomulikku edesiandmist perrin vanõmbilt noorõmbilõ põlvkundõlõ. Tuu sääd suurtõ ohto keele püsümise. Võro ja seto keele entusiasti plaanva anda vahtsõ sisu võro ja seto keele nädäliile ja luvva tiidligult iinkujjõ ja anda väikeisi nippe, kuis naada latsiga paigapäälist kiilt pruukma.

Päält tuu anti vällä hääolo valdkunna eripreemiä 2000 eurot, mink sai Lihasehaigete Seltsi juhi Jüri Lehtmetsa iist veetü miiskund. Nimä tüütiva tuu kallal, kuis kuun sündmüisi kõrraldajidõga luvva parõmba võimalusõ erivajaduisiga inemiisile üritüisil käümises. Liikmis-, nägemis-, kuulmis- ja tõisi erivajaduisiga inemiisil om keeroline aktiivselt ütiskunnan toimuvast ossa võtta, selle et näid takistasõ keskkunnast tulõva hädä nigu näütüses veebilehe, miä ei lää kokko nägemisviaga inemiisi vajaduisiga vai lugõmisroboti võimaluisiga, niisamatõ ülearvo kitsa sissepäsemise, kost ratastuul läbi ei lää. Plaanitas luvva teenus, kon erivajadusõga inemise esi avitasõ üritüisi teedüsse edesiandmisõ ja sündmüisi kõrraldamisõ man. Nii saa är lahenda tervüseviaga inemiisi sündmüisile manopäsemise probleemi.

Keskkunnasõbralikkusõ eripreemiä vei kodo ütel varatsõmbal kõrral loomõtalossõ võitnu mahhesöögiga tegelev miiskund, midä vidäsi Kaja Kesküla. Nimä tüütäse tuu kallal, et Võromaa haridusasutuisi süük olõs tervüslik, kotussõpääline ja mahhe. Tuu preemia andsõ vällä Europe Direct Võru teabekeskus, et anda teedä tuust, et keskkunnateema ja kliimaneutraalsus omma Euroopa Liidun strateegilidse suuna.

 Idee, mink kallal viil pääd murti, olli kotontüütämise multifunktsionaalnõ tüülaud-tuul, Antsla Gümnaasiumi kujondaminõ tulõvigun tarviligõ oskuisi koolis, Võro Kesklinna koolin latsõvanõmbidõ nõvvokua käümäpandminõ ja vanõmbidõ parõmb ütenhaardminõ kooliello, Antslan Lusti latsiaia tühän majaosan elokeskusõ luuminõ, niisamatõ nuuri ütenhaardminõ kogokunna turvalisusõ hoitmisõs avaligun ruumin olõvidõ ekraane sisu luumisõ kaudu.

Seokõrd tetti loomõtalossit erilidselt. Turvalisusõ peräst olli miiskunna lakja üle Antsla valla esi tüüpessin, kohe mentori roteeruvalt kohalõ tulli. Miiskunna saiva umavaihõl ühendüsen olla videosilla ja veebikeskkunna kaudu. Kuldri koolimajan oll sündmüse staap, kost loomõtalossit orkestreeriti. Vunki mano projektijuht Kadri Kangro: “Keväjä jo pidimi eriolokõrra peräst loomõtalossõ edesi toukama ja tõist kõrda seo kõnõ ala inämb es tulõ. Samal aol es taha ka asjalda tervüseriske tekütä. Löüdsemi kipõlt viisi, kuis hoita ka eräle tüütäden alalõ loomõtalossilõ umanõ energiä, meeleolo ja suur kuuntegemise tunnõ. Nüüd, ku talossõ omma läbi, julgu ma kinnütä, et seo eksperiment läts kõrda ja kõrraldaja löüdse seokõrdsõn formaadin hulga detaile, midä ka edespite kimmähe pruuki tahetas.”

Võitjamiiskunna iistvidäjä Triinu Laan tunnist, et tull talossilõ väiku iilarvamusõ ja haikõlõmisõga, kas taast üritüsest kassu om, a ütel lõpus. “Umbõ hää ja tõhus meetod, ku tahat arotamisõ ja nentimise tasandilt edesi tegodõ mano jõuda! Disainlähenemine passe üllatavalt häste ka nii lajale ja mitmõ kihiga teemale nigu taad om kiil ja kultuur. Mi es jää umbmäärätselt unistama, a jõudsemi vällä plaanini, kuis naada kasvatama huvvi võro keele kõnõlõmisõ vasta.”

Loomõtalossil olnuilõ and edesi tervütüssõna ka Vabariigi President Kersti Kaljulaid uma tenokaardiga kõigilõ miiskundõlõ: “Elo mi ümbre om sääne, mändses mi esi taa ummi tegemiisi vai tegemädä jätmiisiga kujondami. Aituma üten mõttõtalossil mõtlõmast ja lahenduisi otsmast! Jakkugu teil huugu ja teotahet ummi mõttidõ elloviimisel!”

Järgmädse Vunki mano loomõtalossõ omma 11.–13. märtsil Verskan, a joba oktoobrin omma saman formaadin talossõ Tarumaal Nõon, midä kõrraldasõ Tartu Omavalituste Liit ja Võrumaa Arenduskeskus kuun. 

Vunki mano! loomõtalossidõ projekti kõrraldas Võrumaa Arenduskeskus. Projektile om antu rahha Leader programmi meetmest kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö ja Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programmist Horizon 2020 (CoSIE, toetusleping nr 770492).

Loomõtalossilt avvuhindu saanu teemade ja loomõtalossidõ kottalõ saa mano küssü:
Triinu Laan, võro keele edesiandminõ nuurilõ, telefon 5332 2153
Jüri Lehtmets, tugi üritüse kõrraldajalõ erivajadusõga inemise parõmbas ütenhaardmises, telefon 5663 8752
Kaja Kesküla, mahhesüük haridusasotuisihõ, telefon 5695 3206

Foto’ saa kaia: https://www.facebook.com/vunkimano, pilte tekk Viivika Nagel

Lisainfo: Martin Mark, 565 5410, martin.mark@gmail.com, Kadri Kangro, 510 7487, kadri.kangro@vorumaa.ee