Võrumaa Arenguagentuuri missioon ja visioon

Võrumaa Arenguagentuuri missioon ja visioon

12. jaan. 2011

MISSIOON

Võrumaa Arenguagentuur tegutseb proaktiivselt Võrumaa elanike huvides ja on partner ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele ning kodanikeühendustele piirkonna ettevõtluskeskkonda ja elukvaliteeti parandavate projektide teostamises.

VISIOON

Aastal 2013 on Võrumaa Arenguagentuur klientide ja partnerite poolt tunnustatud, regiooni arendamises olulist rolli täitev ja professionaalset konsultatsiooni pakkuv organisatsioon.

Võrumaa Arenguagentuuri tegevus, tuginedes Euroopa Liidu laienemisest tulenevatele võimalustele, on parandanud elukvaliteeti Võrumaal ja siinsete ettevõtete konkurentsivõimet.

KRIITILISED EDUTEGURID

Kriitilised edutegurid on Võrumaa Arenguagentuuri edu ehk visiooni elluviimise ja strateegiliste eesmärkide realiseerumise eeldused.

Toodud edutegurite mõju organisatsiooni edukusele on erinev ja võib osalt avalduda käesoleval ajal, mõnel juhul tulevikus. Kriitilised edutegurid on omavahelises korrelatsioonis ning nende mõju võib avalduda erinevates organisatsiooni tegevust puudutavates valdkondades nagu klient, mõju regioonile/ühiskonnale, sisemised protsessid ja organisatsiooni areng.

MÕJU KLIENDILE MÕJU REGIOONILE ORGANISATSIOONI SISEMISED PROTSESSID JA ARENG
Teenuste vastavus klientide vajadustele Ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine Juhtimise, sh eelarve planeerimise kvaliteet, kuluefektiivsus
Ettevõtlusaktiivsuse propageerimine ühiskonnas Teenuste vastavus ühiskonna vajadustele, ootustele Rahastajate usaldus, rahastamise stabiilsus
Organisatsiooni hea maine Koostöö partneritega Motiveeritud ja kompetentsed töötajad
Ettevõtete ja organisatsioonide omafinatnseerimisvõime Riiklike poliitikate järjepidevus

Kriitiliste edutegurite selgitus

Ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamine – VAA tegevus peab viima piirkonna inim- ja loodusressursside ning ajaloolis-kultuurilise pärandi ja asukohaeeliste säästliku ja tõhusa rakendamise kaudu regiooni arengu kiirenemisele. Ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete konkurentsivõime kasv on oluline elanike heaolu tõstmiseks.

Teenuste vastavus ühiskonna/regiooni vajadustele, ootustele – VAA eesmärgid lähtuvad regiooni vajadustest ja ühiskonna ootustest. Ühiskonna ootus on tasakaalustatud regionaalne areng ja ettevõtluse konkurentsivõime; regiooni vajadus on arengulise mahajäämuse vähendamine. VAA poolt osutatavad teenused peavad viima regiooni arengueesmärkide realiseerimisele.

Ettevõtlusaktiivsuse propageerimine ühiskonnas – suurenev ettevõtlusaktiivsus regioonis loob eeldused elukeskkonna paranemisele. VAA saab aidata kaasa ettevõtlusaktiivsuse kasvuks positiivsete hoiakute kujundamisele

Teenuste vastavus klientide vajadustele – ettevõtlus- ja elukeskkonna parandamisele saab VAA kaasa aidata klientide toetamise kaudu. Selleks peavad pakutavad teenused vastama klientide ootustele, olema kvaliteetsed ja kohanduma klientide muutuvate vajadustega.

Koostöö partneritega – tulemuslik arendustöö regiooni tasandil on võimalik vaid konstruktiivse koostöö korral erinevate valitsusväliste-, era- ja avavaliku sektori institutsioonide vahel. Ühishuvide korral realiseerib VAA eesmärke koostöös erinevate, s.h. välispartneritega.

Organisatsiooni hea maine – organisatsiooni missiooni ja eesmärkide täitmise eelduseks on klientide usaldus ja rahulolu ning VAA teenuste kasutamine informatsiooni, konsultatsiooni või eksperthinnangu saamiseks.

Juhtimise, s.h. eelarve planeerimise kvaliteet ja kuluefektiivsus – kvaliteetne juhtimine, tasakaalustatud eelarve ning VAA käsutusse antud ressursside efektiivne ja eesmärgipärane kasutamine tagavad nii organisatsiooni hea sisemise toimimise kui ka tulemusliku eesmärkide realiseerimise.

Rahastajate usaldus – VAA peamisteks rahastajateks on riik ja kohalikud omavalitsused. VAA tegevuseks on oluline rahastajate poolne usaldus organisatsiooni võimekuse suhtes täita püstitatud eesmärke. Rahastamise stabiilsus loob eeldused tegevuse strateegiliseks planeerimiseks ja pikema ajaperioodi järel ilmnevate tulemuste saavutamiseks.

Motiveeritud ja kompetentsed töötajad – motiveeritud ja kompetentsed töötajad on VAA eduka tegutsemise alus. Selleks peab neil olema ligipääs kvaliteetsele informatsioonile ja nad peavad olema motiveeritud nii, et nad tahaksid töötada organisatsioonis ning viia ellu selle missiooni.

Riiklike poliitikate järjepidevus – maakondlikud arenduskeskused, s.h. VAA on osaliselt loodud riiklike poliitikate elluviimiseks. Kuna tegemist on protsessiga, kus tulemused ilmnevad pikema perioodi vältel, on oluline riiklike poliitikate järjepidevus.