Võro keele nätäl tulõ kuu ao peräst

Võro keele nätäl tulõ kuu ao peräst

5. okt. 2020

Märdikuu edimädsel nädälil, 2.–8. märdikuul 2020 saa inämb ku muido kuulda võro kiilt nii egäpäävätsen jutuajamisõn ku ka telest-raadiost-puutrõst – om võro keele nätäl. Seo nädäli ettevõtmisõ härgütäse võrokõisi uman keelen kõnõlõma ni keelemõistmist tõisile edesi andma.

Seokõrd om võro keele nädäli üleskutsõ „Kõnõlõ mukka võro kiilt!“. Kõik, kiä tahtva, et näidega võro keelen kõnõldanu, saava seo sõnomiga märki pruuki. Hääd iinkujjo vai sõs härgütüst julgõmbalt võro kiilt pruuki andva võro keele „agendi“, kiä kõnõlõsõ kimmält võro kiilt. Hinnäst saa proomilõ panda mängun „Võrokõsõ välläkutsõ“.

Nädali joosul om mitmit võrokeelitside raamatidõ vällänäütämiisi ja võrokeelitse luulõ lugõmisõ võigõlus. Karilatsi ja Mõniste vabaõhumuusõumin saa mängi võrokeelitsit mänge, ilmus võro-eesti sainakallõndri 2021. aastas ni tetäs pidolidsõlt valla võro keele aoluu välläpanõk Vana-Võromaa kultuurikuan.

Nädäli iistvõtja Võro instituut kuts asotuisi ja ettevõttit üles luuma ja tegemä ummi võrokeelitsit ettevõtmiisi ja võro keele nädälil võrokõisi lippu vällä pandma.

Nädäli tegemiisist saa täpsembäle teedä Võro instituudi kodolehe päält.

Kodolehelt saa vabalt pruukmisõs võtta ka märke ni üleskutsidõ failõ ja teedüst edesijagamisõs. Nädali kavva pandas ettevõtmiisi mano, anna ka uma võrokeelitsest tegemisest teedä wi@wi.ee.

Võro keele nädälit peetäs egä aastak märdikuu edimädsel täüsnädälil, tinavaasta om kuvvõtõiskus võro keele nätäl.

Täpsämb teedüs:
Laanõ Triinu
projektividäjä
tel  5332 2153
triinu.laan@wi.ee

Kuuba Rainer
Võro Instituudi direktri
tel 5645 1444
rainer.kuuba@wi.ee