Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi 2022 aasta sügisvooru taotluste esitamine on avatud Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas  1.septembrist kuni 3.oktoobri kella 16.30ni. 

Võru maakonna taotlusvormide lingid:

Meede “Kogukonna areng”

Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”

Sügisvooru infopäev jääb osalejate vähesuse tõttu ära. Kui vajad e-keskkonnas taotluse täitmisel abi või tekib projekti kirjutamisel muid küsimusi, võta ühendust karin.plakk@vorumaa.ee, tel 5381 1809.

 

Programmi eesmärk

Kohaliku omaalgatuse programmiga eesmärk on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.’

Võru maakonnas on toetusteks jagatav summa 2022. aasta sügisvoorus on 26 803,28 eurot.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusest teavitamine: Toetust saanud vabaühendusel on kohustus KOP toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitada. Teavitamiseks tuleb projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas lisada lause: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.
NB! KOP programmil ei ole logo, palume teavituses toetusele viidata lausega.

 

Tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

„Kohaliku omaalgatuse programmi määrus“

SK KOP maaruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Abimaterjalid ja näidised

Näidisvorm-juhend taotelajtele

Taotlusvormi näidis meetmele_Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Taotlusvormi näidis meetmele_Kogukonna areng

Näited väljundi tõendusdokumentidest

 

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme käskkirjaga kinnitati KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

Airi Hallik- Konnula – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Ruuta Ruttas-Küttim – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Tiina Hallimäe;
Mairi Raju-Toots;
Ulvi Oper.

 

Toetatud projektid

KOP 2022 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2021 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2021 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2020 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2020 kevadvoorust toetuse saanud projektid

 

Projektitaotluse kirjutamisel küsi nõu vabaühenduste konsultandilt:
Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

Lisainfo e-toetuse keskkonna kasutamisel:
Karin Plakk, karin.plakk@vorumaa.ee, projektispetsialist, tel: 5381 1809