Vabaühenduste juhtide arenguprogramm

Vabaühenduste juhtide arenguprogramm

7. dets. 2015

Jaanuarist maini toimub seitsmest moodulist koosnev vabaühenduse juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on maakonnas tegutsevate vabaühenduste juhtide kasvanud võimekus organisatsiooni igapäevasel ja pikemaajalisel juhtimisel ning arendamisel.

Osalemistingimused: täida motivatsiooniankeet hiljemalt 21.detsembriks. Motivatsiooniankeetide põhjal tehakse osalejate valik programmi hiljemalt 05. jaanuariks. Valiku tegemisel arvestatakse ühingu motivatsiooni teha moodulite vahepeal kodutöid meeskonnas. Enamuse koolitajate eelistus on, et ühest ühingust osaleb kaks inimest, see aitab kohapeal paremini teha meeskonnatööd ning seega saada paremat tulemust kokkuvõttes. Kõikide registreerunud inimestega võetakse ühendust!

Selgituseks:

– Ühest MTÜ-st võiks eelistatult osaleda kaks inimest, aga väga oluline on, et üks inimene ühingust peab läbima vähemalt 6 moodulit, see annab hea võimaluse kohapealseks meeskonnatööks ning samas tagab programmi sisu järjepidevuse.

– Võimalik on ka selline variant, et üks inimene ühingust käib kõigil koolitustel, aga meeskonnaliige vahetub. See annab võimaluse näiteks raamatupidajal osaleda maksunduse moodulis vms.

– Kui mõne mooduli puhul on kohti üle, kuulutan selle avatuks ja võivad osaleda need, kes ongi huvitatud mõnest kindlast teemast, näiteks juriidikast või maksundusest.

Arenguprogrammis osalemise tunnistus väljastatakse juhul, kui osaleja on läbinud vähemalt kuus moodulit.

Programmis osalemise tasu on 20 eurot inimese kohta, mis sisaldab kõiki koolitusi ja kohvipause. Arve tuleb tasuda enne programmi algust. Arenguprogrammi toetab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Programmi kolm esimest moodulit on mõeldud ühtse tervikuna ja sujuva üleminekuga ühelt teemalt teisele koos vastavate koduülesannetega.

NB! Palun tutvuge enne registreerimist kogu programmi ning koduste ülesannetega ning hinnake oma võimekust ja võimalusi moodulite vahel koduseid ülesandeid koos meeskonnaga lahendada. Kodused ülesanded on üks oluline osa kogu programmist.

I moodul: Strateegiline planeerimine ja juhtimine

– Aeg: 19.01.2016 kell 13-17

– Koht: Võro Instituut (Tartu 48, Võru)

– Koolitaja: Kadri Kõiv ja Mai Timmi

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – osalejad tutvustavad plakati kujul oma MTÜ-d ja selle tegevust.

– Teemad: Koolituste eesmärgistamine:

• Mida tahame teada saada, millist muutust taotleme?

• MTÜ strateegiline juhtimine – millist väärtust ja kellele me loome?

• MTÜ tegevuse eesmärgid- kelle heaks me töötame? Millist väärtust loome? Kes on meie partnerid, kliendid ja kaasloojad? Mille poolest me eristume teistest sarnastest organisatsioonidest?

• Arengukava kui abivahend juhtimise toetamiseks. Arengukava olemus, roll ja eesmärgid. Müüdid seoses arengukavaga. Arengukava koostamise protsess.

• MTÜ hetkeolukorra hindamine lähtuvalt parimast ja halvimast võimalikust alternatiivist. Peamised tugevused ja arenguvajadused.

II moodul: Meeskonna töö korraldus ja juhtimine

– Aeg: 09.02.2016 kell 13-17

– Koht: Võro Instituut (Tartu 48, Võru)

– Koolitaja: Kadri Kõiv ja Mai Timmi

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – MTÜ hetkeolukorra analüüs

– Teemad:

• Meeskonna olemus ja toimiva meeskonna loomine.

• Juhtimise probleemid ning väljakutsed MTÜ-s.

• Kaasatuse astmed: millist pühendumise määra ootame ja kuidas seda saavutada? Vabatahtlikkus kui piirang ja võimalus meeskonnatöös.

• Meeskonna ja juhi peamised ülesanded projekti erinevatel etappidel.

• Head juhtimise praktikad ja tööriistad.

III moodul: Projektide koostamine ja juhtimine

– Aeg: 01.03.2016 kell 13-17

– Koht: Võro Instituut (Tartu 48, Võru)

– Koolitaja: Kadri Kõiv ja Mai Timmi

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – (projekti)meeskonna koosolek: projektiidee väljatöötamine ja ressursivajaduse kaardistamine.

– Teemad:

• Kuidas projekti koostamiseks valmistuda? Kust tuleb sisend projekti koostamiseks? Mida on vaja eelnevalt läbi mõelda? Lähteülesande koostamine.

• Projekti põhikomponendid ja nende sõnastamine.

• Projekti tsükkel: kavandamisest tulemuslikkuse hindamise ja aruandluseni.

• Eduka projekti kriteeriumid, riskide kaardistamine.

IV moodul: Juriidika

– Aeg: 22.03.2016 kell 13-17

– Koht: MTÜ Võluvõru (JÜri 19a, Võru, III korrus)

– Koolitaja: Kaidi Holm

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust

1. Palun loe enne koolitust põhjalikult läbi oma ühingu põhikiri ja mittetulundusühingute seadus (www.riigiteataja.ee) ning võta need koolitusele kaasa.

2. Saada 3 päeva enne koolituse algust aadressidele kaidi.holm@juhatus.ee lühike ülevaade (max 1 A4), kus kirjeldad oma ühingu siseseid ja väliseid õigussuhteid: kellega ja millised õigussuhted teie ühingul on ning kuidas ja kus on need dokumenteeritud.

– Teemad:

• MTÜ juhtimisorganid ja nende funktsioonid (üldkoosoleku ja juhatuse vaheline pädevuse jaotus, juhatuse ülesanded ja töö korraldamine, juhatuse liikmete õigused, kohustused ja vastutus)

• MTÜ tegevustega kaasnevad õigussuhted (lepingute sõlmimine, võõrandamislepingud, teenuse osutamise lepingud ja kasutuslepingud)

• Asjaajamine ja dokumendihaldus (dokumentide loetelu, protokollid, registritoimingud)

V moodul: Ühingu majandustegevus

– Aeg: 12.04.2016 kell 13-17

– Koht: MTÜ Võluvõru (Jüri 19a, Võru, III korrus)

– Koolitaja: Krista Habakukk

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – osalejad valivad välja ühe teenuse, mida nad soovivad kas luua või edasi arendada oma ühingus. Vähemalt 5 päeva enne koolitust saadavad osalejad koolitajale krista@narnia.ee aadressile planeeritava teenuse idee lühikirjelduse ( max pool lehte) materjali kasutame üksnes koolituse tarvis.

– Teemad:

• Ühingu rahastamise planeerimine ja allikad

• Omatulu teenimise vormid

• Millest alustada, kui ühing soovib alustada on teenuse pakkumisega

• Töötame koos välja läbi ühe võimaliku MTÜ teenuse kasutades Osterwalderi ärimudelit

VI moodul: Maksundus

– Aeg: 10.05.2016 kell 13-17

– Koht: MTÜ Võluvõru (JÜri 19a, Võru, III korrus)

– Koolitaja: Regina Varret ja Helen Tälli (Maksuameti spetsialistid)

– Teemad:

• laiemalt maksundusest ja riigimaksudest

• maksustamise alused

• erisoodustusmaks

• tulu- jm maksud

• tulumaksusoodustustega ühenduste nimekiri: kellele ja miks

• e-arveldaja jt e-lahendused

VII moodul: Avalik esinemine

– Aeg: 24.05.2016 kell 13-17

– Koht: Stedingu maja (Fr. R. Kreutzwaldi 15, Võru)

– Koolitaja: Marica Lillemets

– Kodutöö: Eelülesanne enne koolitust – mõelge oma kogemusest ajakirjandusega, kas olete andnud intervjuu või saanud äraütlemise, kas olete avaldanud oma sõnumi kohalikus lehes, raadios või näinud, et seda on valesti tõlgendatud? Kus soovite oma sõnumit levitada-võimalik, et otse sihtrühmadega töötamine oleks tulemuslikum?

– Teemad:

• avalik esinemine

• sõnumi edastamine

• suhted ajakirjandusega

• kuidas anda intervjuud ja kirjutada pressiteadet

Arenguprogrammi rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KYSK Sisemin_logo_Kodyhisk_toetuseks_ms