PATEE 2019–2023

Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–2023

Regionaalarengu fondi logoProjekti nimi: Võru maakonna PATEE programm aastateks 2019–2023

Periood: 01.01.2020 -31.08.2023

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): Kogumaksumus on 399 396 eurot sh toetuse summa on 335 493 eurot ja omafinantseeringu summa on 63 903 eurot

Rahastaja, toetusprogramm ja meede: EL Regionaalarengu Fond, Rahandusministeerium, rakendusüksus RTK, meede Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks meede 5.4.2 – Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on ettevõtjate arengu toetamine, võrgustike sisese ja vahelise koostöö arendamine, tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse ning noorte ettevõtlikkuse kasv. Projekti eesmärke aitab saavutada maakonna eripära ja tugevuste ärakasutamine ning võrgustike ja tegevuste koostoimest tekkiv sünergia. Võru maakonna eripäraks ja tugevuseks on suur puidusektori osatähtsus, erinevatele kultuuriruumidele ja looduskeskkonnale tuginev turismisektor ning kohaliku toidu tuntud kaubamärk UMA MEKK. Seetõttu oleme projekti alamsuundadena valinud turismi-, toiduvõrgustiku ja puiduklastri arendamise ja noorte ettevõtlikkuse toetamise.

Võru maakonna eripäraks on suur puidusektori osatähtsus, kultuuriruumidele ja looduskeskkonnale tuginev turismiettevõtlus ning kohaliku toidu tuntud kaubamärk UMA MEKK.

Projekti tegevused toetavad ettevõtjate arengut, võrgustike koostööd, ettevõtlusaktiivsust, tööhõivet, lisandväärtuse kasvu ning noorte ettevõtlikkust.

Projekti tulemusena on suurenenud ettevõtlikkus, juurde on tekkinud kõrgema palgaga töökohti, maakonna kuvand on muutunud paremaks ning maakonda soovitakse tulla elama ja tööle.

Taotleja ja partnerid: Taotleja: Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus, partnerid MTÜ Kagu-Eesti puiduklaster, MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit

Tegevused ja oodatav tulemus:

 • Turismivõrgustiku arendamine
  Turismivõrgustiku arendamise eesmärgiks on piirkonna külastatavuse ja tuntuse suurendamine. Eesmärgi saavutamiseks panustatame senisest enam ühistegevustesse ja -turundusse ning tootearendusse, tahame vähendada hooajalisust, pikendada turistide viibimist maakonnas ja suurendada külastatavust, tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti, pakkuda uusi eripäraseid tooteid ning kasvatada sektori sissetulekuid.
  Tulemuseks on: tõusnud on maakonna tuntus reisisihtkohana, vähenenud on hooajalisus, suurenenud on külastatavus ning pikenenud turistide viibimine maakonnas. Lisandunud on uusi turismiettevõtjaid, turismiettevõtted teevad koostööd, toimub piirkonna ühine turundamine, juurde on tulnud piirkonna eripära rõhutavaid tooteid. Kasvanud on turismisektori sissetulekud. Algatatud on koostöö koolidega, et koolinoored ja õpilasfirmad leiaksid turismis väljundi ning toimuks sidusus huvihariduse ja õppekavaga.
 • Toiduvõrgustiku arendamine
  Toiduvõrgustiku arendamise eesmärgiks on võrgustiku ja UMA MEKK kaubamärgi mainekujundus ja turundus. Jätkatakse nõustamisega ettevõtjatele piirkonna eripära esiletoomiseks ja kohaliku toidu väärtustamiseks ning tulu suurendamiseks. Üheks eesmärgiks on noorte teadlikkuse tõstmine, noorte kaasamine kohaliku toidu tootmisse ning tarbimisse.
  Tulemuseks on: kohalikust toidutoorainest saab valmistada rohkem, laiema sortimendiga ja hea kvaliteediga valmistoodangut. Toiduvõrgustik on toimiv ja jätkusuutlik. Väiketootjate toetamiseks, võrgustiku toimimiseks ning UMA MEKK kaubamärgi edendamiseks on tööl toiduvõrgustiku koordinaator.
 • Puiduklastri arendamine
  Puiduklastri arendamise eesmärgiks on puiduklastri liikmete ja tegevustesse kaasatud ettevõtete konkurentsivõime tõstmine läbi suuremat lisandväärtust loovate töötajate arvu kasvu. Selleks on vajalik süsteemne koostöö mh turunduse ja tootearenduse osas. Sektor on valitud piirkonna nn nutika spetsialiseerumise võtmevaldkonnaks.
  Tulemuseks on: kasvanud on puiduklastri liikmete konkurentsivõime, tõusnud on suuremat lisandväärtust loovate ettevõtete arv, suurenenud on klastri liikmete arv, toimub ühine arendus- ja turundustegevus ning noorte kaasamine.
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine
  Noorte ettevõtlikkuse toetamise eesmärgiks on õpilasfirmade inspiratsioonipäeva korraldamine ja Ettevõtliku Kooli koordinaatoritele motiveerimine.
  Tulemuseks on: noorte ettevõtlikkuse kasv, ettevõtlike koolide arvu suurenemine ning koordinaatorite võrgustiku parem koostöö.
 • Rohepöörde toetamine
  Eesmärgiks on ettevõtjate ja omavalitsuste teadlikkuse tõstmine ning motivatsiooni ja valmisoleku loomine oma tootmise ja teenuste muutmisel jätkusuutlikumaks, keskkonnasõbralikumaks ja ressursitõhusamaks.

Projektijuht: SA Võrumaa Arenduskeskus arendusnõunik Aivar Nigol