Liikmesriigid saavad veerand miljardit eurot investeeringuteks keskkonna-, looduskaitse- ja kliimameetmetesse

Liikmesriigid saavad veerand miljardit eurot investeeringuteks keskkonna-, looduskaitse- ja kliimameetmetesse

25. okt. 2018

Euroopa Komisjon kiitis heaks 243 miljoni euro suuruse investeeringu ELi eelarvest programmi LIFE projektidesse, millega toetatakse looduskaitset, keskkonda ja elukvaliteeti Euroopa muutmisel säästlikumaks ja üleminekul madalama süsinikusisendiga majandusmudelitele.

Komisjoni keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella ütles: „Programmi LIFE raames investeeritakse ka edaspidi projektidesse, mis parandavad meie elukvaliteeti ning elu- ja looduskeskkonda. Programm pakub lahendusi mõningatele praeguse aja suurimatele keskkonnaprobleemidele, nagu õhusaaste, veepuudus, plastijäätmed ning bioloogilise mitmekesisuse ja loodusvarade vähenemine. Samuti tagab programm raha eest saadava lisaväärtuse.“

Toetusest 196,2 miljonit eurot antakse keskkonna- ja ressursitõhususe, looduse ja elurikkuse ning keskkonnaalase juhtimise ja teabe valdkonna projektidele. Muu hulgas antakse toetust projektidele, mis võimaldavad suurema hulga plasti korduskasutamist. Kliimavaldkonnas investeerib EL 46,8 miljonit eurot, et toetada kliimamuutuste leevendamise, nendega kohanemise ning kliimaalase juhtimise ja teabe projekte.

Ka Eesti osaleb koordinaatori või partnerina mitme programmi LIFE projekti rakendamisel. Käesoleva aasta septembrist kuni 2023. aasta veebruarini kestva projekti LIFE UrbanStorm eesmärk on vähendada Eesti linnade haavatavust kliimamuutuste mõjule ning tõsta linnade suutlikkust leevendada paduvihmadest tingitud üleujutusi. Projekti raames arendatakse Tallinna ja selle naabervalla Viimsi jaoks tegevuskavad, mis sisaldavad ülekantavaid meetmeid üleujutuste mõju leevendamiseks. Eesti on partner ka projektis, mille eesmärk on tõkestada illegaalset jäätmekaubandust. Projekti rakendatakse IMPELi (keskkonnaõiguse rakendamise ja jõustamise Euroopa Liidu võrgustik) 36 liikmesriigis ning sellega aidatakse osalevatel riikidel paremini tagada õigusaktide täitmist, koolitatakse inspektoreid ning suurendatakse politsei, tolli ja kohtusüsteemi võimekust jäätmekuritegude avastamisel ja menetlemisel. Koostöös Soomega osaleb Eesti veel kahes programmist LIFE rahastatavas projektis – esimene käsitleb lendoravate kaitset ja teine Läänemere ranniku ja saarestike elupaikade parandamist.

Kõigi ELis rakendatavate programmi LIFE projektide loetelu ja kirjeldus on esitatud pressiteate lisas.

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. Seda on rakendatud alates 1992. aastast ning selle kaudu on kaasrahastatud rohkem kui 4600 projekti kogu ELis ja kolmandates riikides. Lisateave programmi LIFE kohta leiate siit.

Pressiteade täismahus

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Avalikkussuhete osakond
Tel: 626 4400, 51 85 427