KÜSK koostööprojekt

22. mai 2012

Projekti rahastamine:

Kodanikuühiskonna Sihtkapital 12 232,20 €

Oma- ja kaasfinantseering 1378,60 €

Projektiperiood: 01.05.11 kuni 30.04.12

Projektijuht: Helle Kivi

Projekti eesmärgiks oli Võrumaa kodanikeühenduste ja kohalike omavalitsuste valmisoleku süvendamine ja koostöö tõhustamine avalike teenuste osutamiseks piirkondades.

Sihtgrupp koosnes maakonna kodanikeühenduste liikmetest ja kohalike omavalitsuste spetsialistidest ja volikogude liikmetest.

Projekti raames viidi läbi küsitlus-kaardistus eesmärgiga saada ülevaade avalike teenuste osutamise olukorrast maakonnas. Tulemuseks oli ülevaade kodanikeühenduste ja KOV-ide vajadustest, võimalustest ja kompetentsidest avalikke teenuseid osutada. Tulemuste tutvustati esmakordselt Võrumaa kodanikeühenduste konverentsil oktoobris 2011.

Tegevusperioodi jooksul viidi läbi igas omavalitsuses sihtgrupile suunatud seminarid, et käivitada ja/või tõhustada pooltevahelist dialoogi ning parandada koostöövõimekust, tõsta teadlikkust avalike teenuste delegeerimisel.

Projekti viimases etapis viidi sihtgrupi liikmetele läbi koolitused, mille eesmärk oli suurendada poolte valmisolekut teenuste osutamiseks, täiendada teadmisi äriplaanist (mtü- le), õiguslikest külgedest ja finantsplaneerimisest.

Projekti ühe osana loodi teenusepakkujate andmebaasi, mis toimib nn teenuste börsina.

Projekti tulemusena on Võrumaal tõusnud teadlikkus avalike teenuste osutamise kohta kui positiivse võimalusena piirkonna arengule kaasa aidata, kodanikeühenduste (kodanike) ja omavalitsuste vaheline koostöö on süvenenud, usaldus üksteise suhtes on suurenenud

SA Võrumaa Arenguagentuur oli projekti koostööpartneriks.

Projekti jooksul valmis küsitlus-kaardistuse raport, heade näidete raamat ja elektrooniline teenuse börs, mis on kättesaadavad MTÜ Lahedad Naised Lahedalt kodulehelt siin.