Kiire internet: vastused mõlemalt võrgu arendajalt

Kiire internet: vastused mõlemalt võrgu arendajalt

19. märts 2019

Viimase miili kiiret internetti soovivad Kagu-Eestis arendada kaks ettevõtet, Elektrilevi OÜ ja Eesti Andmesidevõrgu AS. Mõlemad on alustanud konkreetsete tegevustega, sh projekterimistöödega. Elektrilevi kutsub esitama sooviavaldusi, Andmesidevõrgu AS kutsub lepingut sõlmima.  Arenduskeskus esitas küsimused mõlemale arendajale ning allolevas tabelis avaldame saadud vastused.

Küsimus  Elektrilevi OÜ vastus  Eesti Andmesidevõrgu AS vastus
Kes on projekti elluviija ja kuidas projekti finantseeritakse? Projekti viib ellu ja finantseerib Elektrilevi. Riik toetab omalt poolt ühenduste rajamist piirkondades, mis Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on määranud nn valgeteks aladeks ehk turutõrkepiirkondadeks. “Projekti viib ellu Eesti Andmesidevõrgu AS (edaspidi ASV). On kokku lepitud, et selles organisatsioonis 50% osalust on erainvestoril ja 50% osalust MTÜl Eesti Andmesidevõrk, mis on kohalike omavalitsuste poolt ellu kutsutud ühing. Projekti finantseeritakse inimeste omaosaluse (liitumistasu), erakapitali investeeringu ja laenuraha kaudu.”
Millal valguskaabli võrku ehitama hakatakse ja millal eeldatavalt algab loodud ühendustel teenuste osutamine? Võrkusid hakatakse ehitama 2019. aasta  jooksul ning tegevus toimub eri piirkondades kuni aastani 2023. Teenuse osutamine algab igal pool kohe, kui võrk on valmis ehitatud – siis saab klient valida endale sobiva sideoperaatori. ASV rajab põhiosas maakaablivõrku. Kohtades, kus maakaablit mingil põhjusel paigaldada ei ole otstarbekas võidakse kasutada ka õhuliini. Ehitus ja teenuste osutamine algab 2019 aastal, kuid põhiosa võrgust on plaan välja ehitada 2020. aastal. Keerulisemates kohtades võib ehitus jääda ka 2021. aastasse. Kiirem ajakava niivõrd suure projekti puhul pole reaalne ega teostatav.
Mille järgi valitakse, kuhu piirkonda valguskaabli võrk ehitatakse? Piirkonnad valitakse erinevaid kriteeriume arvestades s.h sooviavalduste hulk, võrgu konfiguratsioon ja baasvõrguga ühenduse võimalus. Lisaks vaadatakse, et rajatava võrgu peal oleks sisuteenuse osutajaid ja neil võimalus Elektrilevi võrguni jõudmiseks. “Peamiseks valiku kriteeriumiks on sõlmitud lepingute arv konkreetses piirkonnas. Mida rohkem on lepinguid, seda tõenäolisem on antud piirkonna kaasamine projekti. Kaasa aitavaks teguriks on ka baasvõrgu olemasolu piirkonnas (ca 1 km raadius baasvõrgust on hea arenduspiirkond). Baasvõrgu kaartidega saab tutvuda veebilehtedel eestiandmeside.ee/sidevork/kaart ja ela12.elasa.ee/elakaart/”
Kuidas toimub võrgu kavandamisest teavitamine, kas teil on olemas kavandatava võrgu kaart, aadressid, vm? Kui piirkonna jaoks on internetivõrk valmis projekteeritud, saadame teavituse aadressidele, kus on võimalik liituda. See toimub 3 kuud enne liitumistähtaega. Võrgu kavandamine toimub jooksvalt, kuid lõplik arendusplaan saab paika ca 2 kuud pärast lepingute sõlmimise perioodi lõppu. Võrk kavandatakse lähtuvalt sõlmitud liitumislepingutest (ehk lähtuvalt sellest, kuhu inimesed võrku soovivad).
Kas planeeritakse maa- või õhukaablit? Planeerime nii maa kui ka õhukaablit kasutada. Esimesel aastal on eeldatavalt valdav osa ühendusi õhuliinidel – see võimaldab meil projektiga kiirelt alustada. Planeeritakse eelistatult maakaablit, kuid osades kohtades ei pruugi maakaabli kasutamine olla võimalik või mõistlik. Sellistes kohtades kasutame võimalusel õhukaablit.
Kuidas jõuab kaabel majja/korterisse? Millised täiendavad tööd/seadmed on vaja kliendil teha/soetada teenuse käivitamiseks? Täpsed liitumistingimused ja täiendavatest töödest teavitame aadressipõhiselt. Üldreeglina tuuakse kaabel hoone välisseinani eramajade puhul. Kindlasti tuleb aga klientidele pakkuda võimalusi ka erilahendusi tellida. “Kaabli toob majja või korterisse ehitusprojekti raames ehitaja. Liituja mingeid täiendavaid töid üldjuhul tegema ei pea. Meie eesmärk on, et kogu protsess oleks liitujale võimalikult mugav ja murevaba. Teenuse käivitamiseks peab liituja sõlmima lepingu mõne sideettevõttega, kes ASV võrgus teenuseid pakub. Juhendid ja info saadetakse aegsasti kõigile liitujatele nii elektrooniliselt kui ka tavapostiga. Sideseadmed, mida klient peab teenuste tarbimiseks sideettevõttelt soetama (tihtipeale pakuvad sideettevõtted seadmeid tähtajaliste lepingute puhul ka tasuta või on igakuine väike kasutustasu) sõltuvad üldiselt konkreetsetest teenustes, mida klint soovib. Üldjuhul on vajalik vähemalt ruuteri olemasolu. Täpsemalt soovitame uurida suuremate sideettevõtete endi käest – pole isegi väga vahet milliste – tingimused on kõigil üldjoontes sarnased. Oluline on uurida just valguskaabli võrgus pakutavate teenuste kohta.”
Kas ehitate ühenduse ka KOV asutusse (kool, lasteaed, raamatukogu jne)? Ehitame ühendused kõikidele aadressidele, kes on meie pakkumise järel liitumistähtajaks liitunud. Jah. Projektiga on tervitatud liituma kõik eraisikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud asutused nii maal kui linnas – ehk meie klientide osas mingeid eelistusi ei tee.
Millal ja kuidas toimub projektiga liitumise sooviavalduste kogumine? Sooviavaldusi saab esitada Elektrilevi kodulehel www.elektrilevi.ee/kiireinternet. “Projektiga saab liituda kodulehel www.internetkoju.ee. Tööajal saab liitumislepinguid sõlmida ka Kanepi vallamajas, kuid kõigi osapoolte aja kokkuhoiu huvides soovitame võimalusel kasutada elektroonilist liitumist.”
Millised on projektiga liitunud kliendi kohustused? Tasuda ühekordne liitumistasu selleks etteantud tähtaja jooksul. Peamine kohustus on võimaldada sidekaabli paigaldamist soovitud aadressile. Täpsemalt saab lugeda liitumistingimuste kohta kodulehelt www.internetkoju.ee.
Kui suur on liitumistasu? 199 eurot. 150 eurot, millele lisandub 3 EUR menetlustasu.
Millal tuleb liitumistasu tasuda? Etteantud tähtaja jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist. Tasuda saab ka osamaksetega. Lepingu sõlmimisel.
Kas kõikidele liitumispunktidele, millede liitumistasud on tasutud, tagatakse võrk ja teenuse osutaja? Kõik, kes tasuvad liitumistasu, saavad endale sideühenduse, millel on võimalik kasutada vähemalt ühe operaatori teenuseid. “Anname endast parima, et tagada võimalikult paljudele liitujatele võrgu väljaehitamise, kuid paratamatu on see, et mõned liitujad, kes paiknevad üksikult ja asuvad sealjuures baasvõrgust väga kaugel, jäävad projektist välja. Selliseid hooneid ainult erainvesteeringu rahadest pole  majanduslikult võimalik 150 EUR suuruse liituja omaosaluse juures välja ehitada. Neid liitujaid me teavitame eraldi ja anname teavet edasistest võimalustest. Samuti tagastatakse nendele liitumistasu. Siit tulenevalt kutsume üles võimalikult paljusid inimesi, kes kaasaegset internetiühendust soovivad, projektiga liituma. Ainult nii muutub võrgu ehitamine meile tasuvaks ja liitujatele kindlamaks. Kõigile liitujatele, kellele saadame kinnituse, et nad on kaasatud projekti, arendame võrgu välja ja tagame ka teenusepakkujad.”
Kuidas ja millal toimub kliendi informeerimine kui selgub, et võrku tema soovitud liitumispunkti ei rajata? Mis saab tasutud liitumistasudest? Elektrilevi liitumistasusid ette ei küsi ehk tasu küsime siis, kui oleme kindlad, et ehitame võrgu valmis. Kliente, kes võrgu saavad, teavitame sellest koos võrgu valmimise kuupäevaga. Liitujaid, keda projekti ei kaasata, teavitame jooksvalt. Anname endast parima, et kõik liitujad saaksid vastused 2019 a. juuni lõpuks (üldtingimustes oleme küll teavitamiseks varunud pikema aja). Tagatisraha nendel juhtudel tagastatakse Liitujale.
Kas ja millised kulud tekivad veel selleks, et liituja saaks internetti kasutama hakata? Klient peab sõlmima teenuslepingu sideteenuse osutajaga, kes pakub internetiteenust. Elektrilevi internetiteenust ei osuta – küll aga teeme kokkulepped operaatoritega ja pakume kliendile valiku operaatoritest. Võrgu väljaehitamisel ei teki liitujale enam mingeid kulusid seoses võrguga. Selleks, et hakata kasutama teenuseid on tarvis sõlmida leping mõne sideettevõttega ja sideteenus eeldab ka sideseadmete olemasolu. See on aga konkreetse sideettevõtte ja kliendi vaheline kokkulepe mis tingimustel või kuidas seadmed saadakse. Tegemist tavapärase teenuse tellimisega sideettevõttelt.
Milliste sideoperaatorite teenuseid ehitatava võrgu kaudu kasutada saab? Millised on paketihinnad? Kui saadame kliendile info liitumisvõimalusest, siis teavitame ka sellest, millised teenuseosutajad teenuseid kohe pakkuma hakkavad. Edaspidi võib neid muidugi veel lisanduda. Hinnakirja kujundab iga operaator ise. Täna pole veel lõplikult teada, millised sideettevõtted tulevad Internet Koju võrgus teenust pakkuma. Lepingu läbirääkimised on käimas STV, Telia, Elevi ja Levikomiga. Huvi on üles näidanud ka Elisa ja Kernel. Me tagame, et võrgus hakkavad teenust pakkuma Hindade osas saame lubada, et need ei saa olema kõrgemad kui sideettevõtete kodulehel toodud ametlik hinnakiri. Soovitame tutvuda erinevate sideettevõtete hindadega nende kodulehtedel. Kindlasti tuleks jälgida, et tegemist on valguskaabli võrgus pakutavate teenuste hinnaga.vähemalt 3 sideettevõtet, kelle teenuste hulgast saab iga klient ise endale sobivad valida. Konkreetsemad operaatorid selguvad ilmselt märtsi kuu jooksul – sellest teavitame kindlasti ka oma kodulehel.
Millise kiirusega internetti kasutada saab? Kiirus sõltub teie poolt valitud operaatori teenusest ja seadmetest. Elektrilevi ehitab võrgu, mis loob teenusepakkujatele võimaluse pakkuda vähemalt 1 Gbit/s kiirust. Kiirus ei ole meie poolt piiratud (ei alumist ega ülemist piiri). See sõltub teenusest, mida klient sideettevõtte käest tellib. Ülemine piir, mida sideettevõtted erakliendile pakuvad on enamasti allalaadimiskiirusega 1 Gbps (ehk 1000 Mbps). Kui kiirused tulevikus  suurenema peaksid, on valguskaabli võrk selleks valmis ja klient mingeid kulutusi võrgu arendamise peale ei pea tegema.
Mis saab siis, kui liituja ei hakka ehitatava võrgu kaudu sideteenuseid kasutama? Kas rakendatakse lisatasusid? Elektrilevi ei küsi lisatasusid. Kui liituja ei tarbi ühe aasta jooksul järjest ühegi sideettevõtte teenust, on ASVl õigus kaabel võrgust laht ühendada. Mingit püsitasu kaabli mitte kasutamise eest ei rakendata (algselt oli püsitasu küll ette nähtud, kuid oleme sellest loobunud).
Kust leian lisainfot? Kõige operatiivsemalt saab infot aadressil www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Leht täieneb oluliselt, kui ehitustegevus pihta hakkab. Kodulehelt www.internetkoju.ee
Muu oluline info Elektrilevi võrgu tähtsaim tugevus on operaatorineutraalsus – meie võrgus saavad võrdsetel tingimustel teenust osutada kõik sideoperaatorid. See toob turule konkurentsi ja eeldatavalt ka parima hinna – klientidele jääb pidev valikuvabadus, milliselt pakkujalt ta teenust ostab. Täna Internet Koju projekti raames pakutavad liitumistingimused on tarbijale väga soodsad – 153 EUR suuruse kogukulu eest saadakse toode, mida eriprojektina ise tellides peaks välja käima mitutuhat eurot (üksikute majade ühendamise kohta tehtavad ehituse hinnapakkumised on ASV kogemusele tuginedes tavapäraselt vahemikus 3000 – 10 000 EUR – olenevalt asukohast). Tulevikus on kiire ja stabiilne internet sama tähtis kui täna elekter ja ASV soovitab mitte mööda lasta võimalust saada majja internetikaabel soodsa hinnaga.Kui inimene liitub Internet Koju projektiga, siis on vähemalt kindel, et tema aadressiga tegeletakse ja isegi kui ASV ei kaasa konkreetset aadressi lõpuks ikkagi 2019 – 2021 valguskaabli projekti ning tagastab liitujale liitumistasu, siis on see aadress ASVle ikkagi teada ja üritame leida lahendusi, et antud aadressile kiire ja stabiilne internetiühendus viia.