Kagu Eesti omavalitsused tõstavad koostöös haldusvõimekust

Kagu Eesti omavalitsused tõstavad koostöös haldusvõimekust

9. sept. 2010

Hommsest algavad projekti “Kagu Eesti omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine” tegevused, mille sihtgrupp on Valga-, Võru- ja Põlvamaa omavalitsuste juhid ja kolme maakonna arenduskeskuste juhid.

Projekti eesmärgiks on Valgamaa, Põlvamaa ja Võrumaa omavalitsuste haldusvõimekuse suurendamine, piirkondliku koostöö ja juhtimiskogemuste vahetamise kaudu.

  1. Tõsta Valgamaa, Põlvamaa ja Võrumaa omavalitsusjuhtide teadlikkust avalike teenuste pakkumise viisidest, haldusreformi ja haldusterritoriaalse reformi läbiviimise võimalustest, vajadustest ning seeläbi suurendada strateegilist juhtimisvõimekust.
  2. Tutvustada erinevaid võimalusi avalike teenuste efektiivistamiseks läbi koostöö ja lepingulise delegeerimise, mis kasvatab omavalitsuste võimekust ja efektiivsust avalike teenuste pakkumisel.
  3. Anda teadmisi ja tutvustada Läti ja Leedu haldusreformi praktikaid, mis tõstavad omavalitsuste suutlikkust ja valmidust osalema ühinemisprotsessis nii initsiaatoritena kui tegevuste läbiviijatena.
  4. Süvendada koostööd kolme maakonna omavalitsusliitude vahel ja tugevdada maakondade omavalitsusjuhtide võrgustikku, mis annab impulsi piirkonna haldusvõimekuse tõstmiseks.

Projekti raames viiakse läbi kaks koolitust ja üks kolmepäevane õppereis:

  • Koolitused toimuvad09. septembril Puka kultuurimajas kell 10-17 ja 07. oktoobril Otepää kultuurimajas kell 10-17;
  • Õppereis toimub 21-23. september. Külastatakse Lätis Gulbene ja Balvi ning Leedus Utena omavalitsusi. Tutvutakse Utena piirkonna europrojektidega.

Projekti kogumaksumus on 205 712 krooni ja rahastab Euroopa Liit, Euroopa Sotsiaalfond programmist “Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine” alameede “Stazeerimisprogramm”. Projekti esitas MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit.

Täiendav info: SA Valgamaa Arenguagentuuri kohalike omavalitsuste konsultant – Ülle Juht, tel 513 7185, e-post ylle.juht@arenguagentuur.ee

MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit