Hindätiidmise pääväl kitetäs paigapäälidse keele ja kultuuri hoitjit

Hindätiidmise pääväl kitetäs paigapäälidse keele ja kultuuri hoitjit

14. märts 2018

Võrokõsõs olõmist avvu seen pidäjile andas Hindätiidmise avvuhinna üle imäkeelepääväl Võro Instituudi saalin. 2012. aastagast pääle and Võro Instituut ütenkuun Vana-Võromaa umavalitsuisiga vällä Hindätiidmise avvuhinda, minkaga kitetäs nii pikäaolist tüüd võro keele ja meele edesikestmise hääs ku ka vahtsit ettevõtmiisi uma keele ja meele härgütämises.

Nelländät kõrda välläantava Hindätiidmise avvuhinna saava:

  • Rõugõ latsiaia keelepesä rühmä ja Põlva latsiaia Pihlapuu keelepesä rühm;
  • Mõnistõ Kuul ja Puiga Põhikuul;
  • Mõtsavelle talu ja Laheda Muti.

Avvuhinna saajit pakuti vällä kuus, naidõ tegemiisi ja välläpaistmist kaalsõ hindamiskogo kuuhsaisun Rainer Kuuba (Võro Instituut), Aigi Pall (SA Võrumaa Arenduskeskus), Eve Sokk (Põlva Vallavalitsus) ja Ene Säinast (Orava Kuul).

Edimält silmäti, miä oll paprõ pääl nimetet, ja perän kaeti ümbre ka egä kotusõ pääl. Kogo otsusõ perrä saava seokõrd avvuhinna kõik esitedü.

„Egä kandidaat om võrokõsõ hindätiidmist hoitnu, vällä näüdänü ja edesi andnu õks ütsjago ummamuudu,“ tõdõsi hindamiskogu liigõ, Võro Instituudi direktri Rainer Kuuba. „Saa-õi tan kohegi määnestki tsendimiitret pääle panda vai kelläga mõõta ja üldä, et üts karas korõmbahe vai tõnõ juussõ kipõmbahe. Kaaldsõmi ja märgotimi ja löüdsemi, et vahjõ kandidaatõ vaihõl omma seokõrd nii tsillokõsõ, et saa-õi joht kuiki üldä, et üts om avvuhinda väärt ja tõnõ olõ-õi.”

Minäväkõrdsõ avvuhinna saaja – Orava Kooli – esindäjä Säinasti Ene kitse tsõõrkäügi perrä kattõ asja. „Edimält om väega hää miil inemistest, kiä ei olõ Võromaalt peri, a kõnõlõsõ ja opva latsiga üteh võro kiilt. Näütüses Rõugõ ja Viitinä latsiaian vai Puiga koolin trehväs säändsit. Tõsõs ei jõvva är imehtädä, kuis Mõtsavelle talo peremiis Mõttusõ Meelis löüd võimalusõ säält, kos pallo õnnõ takistust nägevä ja köüt kõiki umma tegemiisi paigapäälidse rikkusõ hoitmisega. Mudoki kitä ka kõiki tõisi – kõik omma andnu uma, et võro kiilt ja miilt avvu siih hoita.“

Avvuhinna saaja omma oodõdu täämbä, imäkeelepääväl Võro Instituuti pidolidsõlõ kokkosaamisõlõ, kon üteliidsi kitetäs ka latsi ja nuuri kirätöie võistlusõ “Mino Võromaa 31” ja timahavvatsõ võro keele ja kultuuri olümpiaadi parõmbit.

Võro Instituut ja Vana-Võromaa umavalitsuisi esindäjä tennäse süämest kõiki, kiä mi umma hindätiidmist kimmänä hoitva. Hindätiidmise avvuhinda andas vällä egä katõ aasta takast.

14. urbõkuul om ka Võro Instituudi hällüpäiv – asutis luudi 1995. aastagal.

Teedüsse man olõva pildi pääl om Hindätiidmise avvuhinna üts osakõnõ – kunstnik Anu Roosma tettü keelepesä tsirgu. Pildi tekk Kaile Kabun.