Tervis ja heaolu on igapäevase elu loomulikuks eeltingimuseks, olles nii individuaalsel kui ka rahvuslikul tasandil tähtsaimaks ressursiks. Igal Võru maakonnas elaval inimesel peab olema võimalus elada tervist toetavas keskkonnas ja teha tervislikke valikuid, mis on nii terve isiksuse kujunemise kui ka maakonna eduka sotsiaalse ja majandusliku arengu eeltingimuseks.

Võru maakonna heaoluprofiil kaardistab erinevad sisendid, mõõdikud ja näitajad, et anda parem ülevaade maakonna elanike heaolust, s.t. tervise, turvalisuse ja sotsiaalse kaitse seisundist ja neid mõjutavatest teguritest.

Heaoluprofiili koostamise eesmärk:

 • juhtida tähelepanu omavalitsuses või maakonnas tehtavate otsuste tervisemõjudele
 • tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuse ja maakonna arengukavasse
 • anda terviseküsimustele laiem kõlapind nii elanike kui ka otsusetegijate hulgas
 • aktiviseerida kogukonna liikmeid tegutsema paremate tervisetulemite saavutamiseks ning luua eeldused rahvastiku tervise parendamiseks

Heaoluprofiil on suunatud:

 • kõigile maakonna elanikele ülevaate saamiseks rahvastiku hetkeolukorrast.
 • valdkondade spetsialistide, poliitikutele ja otsustajatele, aidates heaolu temaatikat paremini mõista ja selgemini näha seoseid erinevates valdkondades tehtavate otsuste ja planeeritavate tegevuste ning mõjutavate tegurite vahel.

Heaoluprofiili abil:

 • koondame tervist puudutava olulise info;
 • selgitame terviseprobleemid ja -vajadused;
 • selgitame tervist mõjutavad tegurid;
 • selgitame tervise parendamist võimaldavad tegevused;
 • stimuleerime tervisemuutusi;
 • edendame valdkondade vahelist koostööd;
 • anname avalikkusele, poliitikutele, erinevate valdkondade spetsialistele ja erineval tasemel otsuste tegijatele kergesti arusaadaval viisil teavet tervisemõjuritest;
 • muudame tervise temaatika nähtavamaks.

Võru maakonna heaoluprofiili koostamist juhtis Võrumaa Arenduskeskus kaasates teemaga seotud osapooli – kohalikke omavalitsusi, organisatsioone, kodanikuühendusi ja teisi huvigruppe.

Võru maakonna heaoluprofiil on kinnitatud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu.

Dokumendid ja viited