Leader logodProjekti nimi: Vunki mano! loometalgud

Projekti veebileht

Periood: september 2019 – detsember 2021

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 33 002,80 eurot millest toetus 29 702,52 eurot, omaosalus 3 300,28 eurot

Rahastaja, toetusprogramm ja meede: MTÜ Võrumaa Partnerluskogu strateegia meede 1.2 “Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö”

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti aitab edendada Võru maakonda kui sotsiaalse innovatsiooni sõbralikku piirkonda, kus koosloome on uus norm avalike teenuste ja kogukonda puudutavate lahenduste arendamisel. Projekti käigus korraldatakse kahed häkatonistiilis Vunki mano! loometalgud koos eel- ja järeltegevustega, mille abil edendatakse aktiivset koostööd erinevate osapoolte vahel eesmärgiga jõuda uudsete toimivate lahendusteni kohaliku elu korraldamisel. Projektis aidatakse käivitada või edasi aranedada ca 20 uut koosloomelist algatust. Vunki mano! loometalgud kasutavad tõenduspõhist ja Võrumaa kontekstis arendatud tööriista (kogukondlik häkaton koos eel- ja jätkutegevustega) kohaliku elu edendavate lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

Taotleja ja partnerid: Taotleja SA Võrumaa Arenduskeskus, partner MTÜ Võrumaa Omavalitsuste Liit

Tegevused: Kahtede Vunki mano! loometalgute korraldamine (2020. ja 2021.aasta märtsis) ja loometalgutel osalenud meeskondade arengu toetamine (nõustamine ja mentordamine).

Oodatav tulemus: Projekti tulemusel suureneb koosloome kogemus maakonnas. Erinevad sektorid, organisatsioonid ja huvigrupid on omavahel paremini sidustunud, tekkinud on uued suhtevõrgustikud ja usaldus osapoolte vahel. Koosloomet kasutatakse ühe meetodina kohalikku elu puudutavate väljakutsete lahendamiseks. Kogukonna ressurss (s.h. vabatahtlik ja kogukondlik tegevus) on kaasatud avalike teenuste ja lahenduste arendamisse ja pakkumisse. Tekkinud on uued koosloomelised lahendused Võrumaa elu edendamiseks. Projekti käigus osaleb loometalgutel kokku ca 200 inimest erinevatest sektoritest, organisatsioonidest ja kogukondadest ning toetatud on ca 20 algatuse käivitamist või edasiarendus.