Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse loomine

Periood: mai 2021 – aprill 2023

Projekti maksumus (toetus 80% + omaosalus 20%):
Kogu projekti maksumus                  1 837 005 € s.h.
Toetus Võrumaa Arenduskeskusele      38 792 €
Võrumaa Arenduskeskuse omaosalus    9 699 €

Projekti veebileht

Rahastaja: EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

Eesmärk ja lühikirjeldus:

Eesti loob sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse (SIKK), millel on valdkonda koordineeriv ja toetav roll. Kompetenetsikeskus kujuneb võrgustikupõhisena ja toob kokku osapooled – poliitikakujundajad, eksperdid ja praktikud, et koos kujundada Eesti sotsiaalse innovatsiooni (SI) ökosüsteemi raamistik ning toetada SI arengut Eestis.

Projekti käigus kaardistatakse Eesti SI hetkeolukord ning luuakse kompetentsikeskuse kontseptsioon ja tegevusplaan, et see oleks jätkusuutlik ka pärast projekti 24 kuud. Lisaks valdkonna edendamisele Eestis, on eesmärk ka toetada rahvuvahelise võrgustiku arengut ja tihedat koostööd erinevate riikide kompetentsikeskuste vahel.

Projekti peamised tegevussuunad:

  • SI teadmiste ja praktikate jagamine rahvusvahelises võrgustikus

Teistel riikide kogemustest õppimine.

Eesti SI heade praktikate (näiteks Vunki mano! loometalgud) jagamine ja levitamine projekti partnerriikidesse ja teistesse EU riikidesse.

  • Eesti SI ökosüsteemi arendamine

Sidusrühmade huvide ja vajaduste kaardistamine.

SI tähenduse, meetodite, finantsinstrumentide ja (avaliku sektori poolsete) rahastusmudelite tutvustamine

Erasektori, kohalike omavalitsuste ja kogukondade teadlikkuse suurendamine SI eksperimentidest teistes riikides ja ühiskondlikele probleemidele uudsete lahenduste leidmiseks katsetamist soosivate hoiakute julgustamine.

Eesti SI heade praktikate kogumine ja levitamine. Fookus on näidetel, mis parandavad inimeste heaolu ja põhinevad uutel koostöistel suhetel ja võrgustikel.

Poliitikasoovituste andmine avaliku sektori osapooletele.

Projekti oodatavad tulemused:

  • Sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskse kontseptsioon ja tegevusplaan.
  • Eesti SI ökosüsteemi metaanalüüs.
  • Eesti SI strateegia.

Projekti partnerid:

Saksamaa:
Social Impact gGmbH (konsortsiumi juhtpartner)
Financing Agency for Social Enrepreneurship GmbH
Phineo gAG
Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V
Dortmund University
Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, Landesverein der Inneren Mission

Poola:
Shipyard Foundation

Taani:
Danish Design Centre
Akademiet for Social Innovation

Suurbritannia:
Glasgow Caledonian University
Social Innovation Exchange

Eesti:
Kodanikuühiskonna Sihtkapital (Eesti juhtpartner)
Tallinna Ülikool
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
Võrumaa Arenduskeskus
Siseministeerium (kaasatud partner)
Sotsiaalministeerium (kaasatud partner)

Lisainfo:
Ülle Tillmann
heaolu suunajuht
tel: +372 5196 7531
e-post: ulle.tillmann@vorumaa.ee