Projekti nimi:

Co-creation of service innovation in Europe (770492 – CoSIE)
Ühine teenuseinnovatsioon Euroopas

Projektikonsortsiumi veebileht
Vunki mano! loometalgud

Projekti kirjeldus:

CoSIE projekti lähtekohaks on arusaam, et avalike teenuste innovatsiooni on võimalik saavutada luues partnerlussuhted ja tehes koostööd teenuseosutajate ja teenusekasutajate vahel. Projekti käigus 24 partnerit testivad ja arendavad erinevaid avalike teenuste koosloome meetodeid. CoSIE partnerid otsivad aktiivselt uusi viise digitaalsete tööriistade ja avaandmete kasutamiseks teenuste koosloome toetamisel.

Projekti eesmärgiks on innovaatiliste praktikate abil parandada kõikide kodanike kaasatust ja luua võimalusi nende tegutsemiseks ühiskonna aktiivsete liikmetena. Koosloome protsess selles projektis sisaldab üle euroopa üheksat individuaalset (kuid seotud) piloteerimist – igaühel erinevad haavatavad sihtgrupid, teenusevajadused ja kohalikud olud. Eesti piloteerib teenuste disainimisel koostööd avaliku sektori, erivajadustega ning vaimse tervise probleemidega inimeste ning mitteformaalsete kogukondlike võrgustikega Võrumaa näitel.

CoSIE projekti peamised eesmärgid on:

  1. arendada teenuseid, lähtuvalt teenuste lõppkasutajate ja nende informaalsete tugivõrgustike prioriteetidest;
  2. kaasata ühisesse avalike teenuste koosloomisesse eelkõige nö “raskesti kaasatavaid” kodanikke.

Selleks:

  • töötame välja praktilised tööriistad, mis koondavad teadmust uudsete võimaluste kohta avalike teenuste koosloomeks (nt koostame Võrumaa kogukondade ülevaateraporti, korraldame Võrumaal ideekorjeid ja ühiskondlikud häkatonid );
  • loome ja osutame avalikke teenuseid kombineerides avaliku sektori, kodanikuühiskonna ja eraettevõtjate koostööinitsiatiive;
  • koondame partnerite kogemused ja visualiseerime uudseid toimivad töömeetodid, et jagada ja väärtustada hea valitsemise uusi ideid ja mudeleid üle Euroopa;
  • rakendame innovaatilisi lähenemisi, et ühiselt arendada ja pakkuda konkreetsetele kohalikele oludele ja teenusekasutajagruppidele sobivaid teenuseid;
  • jätkusuutlikkuse tagamiseks kaasame kohalikud teenusekasutajad, koolitajad ja kogukondlikud võrgustikud;
  • viime piloteeritud ja valideeritud uusi teadmisi praktikasse, sealjuures kujundame teenuseosutajatele ja nende partneritele kättesaadavad kasutajasõbralikud teekaardid avalike teenuste ühiseks arendamiseks.

Konsortsium:

Eesti

Tallinna Ülikool
Võrumaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Helpific

Soome

Association of Finnish Local and Regional Authorities
Turku University of Applied Sciences

Kreeka

Panteion University of Social and Political Sciences

Ungari

University of Debrecheni
ESÉLY (Chance) Social Public Foundation of Jász-Nagykun-Szolnok County

Itaalia

University of Bologna
Local Health Authority in the Province of Reggio Emilia
CUP 2000 Ltd.

Holland

Houten municipality
Nieuwegein municipality
University of Applied Sciences Utrecht

Poola

Active Senior Foundation
University of Wroclaw

Hispaania

Foundation for Employment in the City of Valencia
Polytechnic University of Valencia

Rootsi

Jönköping municipality
Karlstad University

Suurbritannia

Interserve Investments Limited
Manchester Metropolitan University
People’s Voice Media LBG
University of Newcastle upon Tyne

Periood: 01.12.2017 – 31.05.2021

Maksumus: 4 960 721,25 eurot, millest Euroopa Komisjoni (Horisont2020) toetus 4 841 541,15 eurot

Lisainfo: Võrumaa Omavalitsuste Liidu projektijuht Kadri Kangro, tel 510 7487, kadri.kangro@vorumaa.ee