Projekti nimi: Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal

EL Sotsiaalfondi logo

Projekti akronüüm: VESTA (Võrumaa Eakate Sihipärase Toetamise Andmestik)

Periood: 01.01.2021-31.12.2022

Maksumus (sh toetus ja omaosalus): 262 855,00 eurot, projekti toetus 223 426,75 eurot.

Rahastaja(d) / toetusprogramm ja meede: Euroopa Sotsiaalfond, valdkond 2: Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused, tegevus 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekti eesmärk on parandada vaimse tervise häiretega eakate toimetulekut oma kodus ja nende lähedaste võimalusi osaleda tööturul. Selleks töötatakse välja Võru maakonna omavalitsusi ja teenuseosutajaid ühendav jätkusuutlik koostöömudel ning sihtgrupi eripära arvestavad integreeritud teenused. Projekti käigus osutatakse teenuseid vähemalt 100 inimesele.

Taotleja ja partnerid:
Võrumaa Arenduskeskus (juhtpartner)
Antsla Vallavalitsus
Rõuge Vallavalitsus
Setomaa Vallavalitsus
Võru Vallavalitsus
Võru Linnavalitsus
Mittetulundusühing Elu dementsusega
Mittetulundusühing Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus

Tegevused:

  • Omavalitsusi, teenusepakkujaid ja teisi sidusgruppe ühendava koostöövõrgustiku arendamine. Omavalitsusteülese teenuse korralduse mudeli disainimine.
  • Integreeritud teenuste ja nõustamisteenuste osutamine vaimse tervise häiretega eakatele ning nende lähedastele.
  • Koolitused spetsialistidele eakate vaimse tervise häirete varaseks märkamiseks ja vaimse tervise häiretega eakate teadlikuks abistamiseks.

Oodatavad tulemused:

  • Teenuste osutamine vähemalt 100 kliendile.
  • Kodanike võimestumine, sihtgrupi aktiivne osalema neile suunatud lahenduste väljatöötamises.
  • Osapooli ühendav koostöövõrgustik.
  • Suurenenud tehnoloogiasõbralikkus hoolekande teenustes.

Projekt meeskond:

Merilyn Viin, projekti koordinaator, merilyn.viin@vorumaa.ee
Agnes Kirsbaum, Antsla valla esindaja, agnes@antsla.ee
Maire Grossmann, Rõuge valla esindaja, raugesotsiaal@rauge.ee
Maarika Loodus, Setomaa valla, maarika.loodus@setomaa.ee
Angela Järvpõld, Võru valla esindaja, angela@voruvald.ee
Eve Ilisson, Võru linna esindaja, eve.ilisson@voru.ee
Miret Tuur, MTÜ Elu Dementsusega esindaja, miret.tuur@eludementsusega.ee
Kaja Solom, MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus esindaja, kaja.solom@ehtk.ee