Maakonna turvalisuse nõukogu ülesandeks on Siseturvalisuse arengukavas 2015-2020 ja programmis Turvalisemad kogukonnad ning nende tegevuskavades kajastatud maakondliku nõukogu ülesannete täitmine, sh

 • olla Võru maakonna koostöökoguks, mõista kohalikul ja maakondlikul tasandil olevaid probleeme, jagada erinevate kogukondade arusaamasid, seada eesmärke ja kavandada probleemide/ohtude lahendamist;
 • tagada ohutu elukeskkond ja turvaliste kogukondadega ühiskond, milles inimesed algatavad/omavad rolli ühiskonna turvalisuse loomisel;
 • soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, sh võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes ning igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist.

Võru maakonna turvalisuse nõukogu koosseis:

 1. Tiit Toots, SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige (turvalisuse nõukogu esimees)
 2. Avo Kirsbaum, Antsla valla esindaja
 3. Rein Loik, Rõuge valla esindaja
 4. Raivo Kunst, Setomaa valla esindaja
 5. Anti Allas, (asendaja Toomas Sarapuu), Võru linna esindaja
 6. Triinu Jürisaar, Võru valla esindaja
 7. Anti Paap, Politsei- ja Piirivalveameti esindaja
 8. Kaino Zilmer, Päästeameti esindaja
 9. Raivo Pehk, Kaitseliidu esindaja
 10. Urmas Mets, Maanteeameti esindaja
 11. Ena Poltimäe, Keskkonnaameti esindaja
 12. Ardi Lepp, Keskkonnainspektsiooni esindaja

Turvalisuse nõukogu tegevusi toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme “Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine” tegevus 2.4. „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks“ kaudu.

Dokumendid

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu 1. märtsi 2018 otsus “Võru maakonna turvalisuse nõukogu moodustamine”

Programmidokumendid, lisad ja viited

Siseturvalisuse arengukava 2015 – 2020 dokumendid ja viited (Siseministeerium)