Haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

Haridusprogramm “Ettevõtlik kool”

27. jaan. 2014

„Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on alguse saanud 2006. aastal Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Ettevõtlikus õppes on hariduse eesmärgiks seatud ettevõtliku hoiaku kujundamine läbi mitmekülgsete praktiliste tegevuste ning õpilaste aktiivse osalemise õppetöö kujundamisel. Õppeprotsessis saab iga õpetaja kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema tahan-suudan–teen eluhoiakuga – olema julge algataja, otsima uusi lahendusi, olema kõrgelt motiveeritud, tegutsema koos teistega, püstitama eesmärke, saavutama tulemusi, olema vastutustundlik ja hooliv, võimeline ise ennast analüüsima ning algatatud tegevused lõpuni viima. Just selliseid oskusi on vaja tänapäeva maailmas, kus tehnoloogiad on kiires muutumises ja kus BT Futurologisti 2006. aasta uuringu järgi 80% töökohtadest, kus praegused 1.klassi õpilased töötama hakkavad, täna veel ei eksisteerigi.

Ettevõtlikkuse õpetamiseks haridusasutustest planeeritakse õppetegevused nii, et õppijad teevad ise, juhivad ja võtavad vastutuse, õpetaja toetab ja suunab, lõimitakse erinevaid õppeaineid, kasutatakse aktiivõppemeetodeid, luuakse seoseid päris eluga, tehakse meeskonnatööd ja kaasatakse partnereid.

“Ettevõtliku kooli” mudeli rakendamine aitab õppeasutustel:

* siduda õpitut päriseluga, kus ei mängita vaid tehaksegi päris asju ja tegevusi;

* teha edukat koostööd lastevanematega ja partneritega;

* muuta õppetöö huvitavamaks;

* tuua sära silmadesse nii õpilastel kui ka õpetajatel;

* panustada kohaliku kogukonna heaks, tehes midagi reaalselt ära.

„Ettevõtliku kooli” võrgustikku kuuluvad haridusasutused, kes on oma õppeasutuses seadnud hariduse eesmärgiks ettevõtliku eluhoiaku kujundamise läbi õppetöö toetudes riiklikule õppekavale. Võrgustik on laienenud kümnesse maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Nendeks maakondadeks on Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Võrumaa, Järvamaa ja Jõgevamaa.

Rohkem infot ettevõtliku õppe kohta loe

http://www.evkool.ee/index.php/ettevotlik-kool