EVTP 2015-2023

15. nov. 2022

Projekti nimi: Nõustamine ja piirkondlike ettevõtjate arendamine maakondlikes arenduskeskustes

Periood: 01.01.2015 – 31.12.2023

Maksumus: üle-eestiliselt kokku 13 428 572 € millest toetus 9 400 000 € (Euroooa Regionaalarengu Fond 70%, riiklik kaasfinantseering min 30%).

Rahastaja (toetusprogramm ja meede): Euroopa Regionaalarengu Fond ja riiklik kaasfinantseering (Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna nr. 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetme 5.1. „Ettevõtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine“), rahastusüksus Riigi Tugiteenuste Keskus

Eesmärk ja lühikirjeldus: Maakondlikud arenduskeskused nõustavad potentsiaalseid, alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid ning viivad ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid tegevusi.

Taotleja ja partnerid: MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused.

Tegevused: Ettevõtjate nõustamine ja erinevad tegevused, mis on suunatud ettevõtlusteadlikkuse kasvu ja ambitsioonika ning uuendusmeelse ettevõtluse leviku suurendamiseks ning ettevõtlike hoiakute kujundamiseks maakondades.

Oodatav tulemus: Eesti maakondades on ettevõtlikkust väärtustav, ettevõtete loomist ja arendamist toetav keskkond. Ettevõtlusest huvitatud inimeste seas on kasvanud teadlikkus ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest ühiskonnas, ettevõtjate seas on tugevnenud ettevõtlusalane kompetents ning kontaktvõrgustik..

Võrumaa Arenduskeskuse esindaja: Kaido Palu, kaido.palu@vorumaa.ee, 5855 0202