Ettevõtlikkusprojektide konkurss – tähtaeg 28. veebruar 2013

Ettevõtlikkusprojektide konkurss – tähtaeg 28. veebruar 2013

6. veebr. 2013

Ettevõtlusprojektide konkurss

Käesolevale Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlusteadlikkuse ning -aktiivsuse tõstmisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ja mille maksumus on vahemikus 1 600 – 10 000 eurot. 

Pingerea alusel sõlmitakse edukaks tunnistatud projektide elluviijatega riigihankelepingud iga projekti kohta eraldi (lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihanke hankelepingud RHS§19). EASi ja elluviija vahel sõlmitavas riigihankelepingus lepitakse kokku Projekti elluviimise täpsed tingimused.

Konkursi tingimused

Taotlusvorm

Projektide esitamise tähtaeg on 28.02.2013

Projektid esitatakse allkirjastatult märgusõnaga PROJEKTIKONKURSS elektrooniliselt aadressil Sirje.Tuvi@eas.ee või paberil aadressil: EAS, Sõbra 56, Tartu, 51013

Konkurss viiakse läbi Ettevõtlus- ning innovatsioonialaste teadmiste ja oskuste ning teadlikkuse arendamise programmi (edaspidi: Programm) raames, mis on kinnitatud majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuli 2011 a. käskkirjaga nr 11-0213.