EASi mentorprogramm ootab kandideerima uusi mentiisid ja mentoreid!

EASi mentorprogramm ootab kandideerima uusi mentiisid ja mentoreid!

29. sept. 2009

Mentorlus pärineb Homerose Odysseuse lugudest, kus Ithaka saare valitseja palus Mentoril, noorpõlvesõbral ja nõuandjal oma poja Telemachose eest Trooja sõjas olemise ajal hoolt kanda ning teda õpetada. Sellest lähtuvalt on nõuandjat ja arengu suunajat hakatud nimetama mentoriks, nõustatavat aga mentiiks. Tänapäeval tuntakse mentorlust isiksuse arendamise meetodina, mison defineeritud kui mentorit ja mentiid võrdselt arendav partnerlussuhe, mille raames mentor toetab mentii arengut ja uute teadmiste ning oskuste omandamist, täidab nõuandja ja usaldusaluse rolli, on arengu suunaja ning protsesside käivitaja.

Mentorluse põhimõtted respekteerivad mõlemat osapoolt ning soodustavad informaalset õppimist töökohal, isiklikus elus, pereringis ja vabal ajal. Mentorlus tugineb täiskasvanud õppija põhimõtetel ning toetab õppimist, kus vastutuse oma õppimise eest võtab õppija ise – ehk mentii. On ju temal suhtest kogenud mentoriga kõige rohkem õppida. See aga ei tähenda, et mentor ise paarisuhte jooksul ei areneks – vastupidi, ka mentori jaoks võib mentorsuhe olla väga arendav, seda eelkõige teadmiste mõtestamise ja edasiandmise oskuse arendamise kontekstis. Lisaks on võimalik uute ideede ja kontaktide kaudu kokku puutuda terve hulga põnevate inimestega, kellega koostööd teha ja nõuandeid ka tulevikus jagada.

Mentorsuhte tavaline kestus on u 1 aasta, mille jooksul ollakse kontaktis vähemalt 1 kord kuus. Range põhimõte on, et aasta jooksul tuleb hoiduda omavahelistest majanduslikest tehingutest ja järgida konfidentsiaalsuspõhimõtet – mentori ja mentii vahel jagatav info ei ole kolmandatele isikutele avalikustamiseks.

Mentorsuhte õnnestumise oluline komponent on mõlema osapoole aeg ja pühendumus – mentorsuhe saab olla täpselt nii kasulik, kui palju osaleja sellest „küsida oskab”. Seetõttu on oluline kohe alguses omandada baasteadmised meetodi võimalustest ehk saada teada, mida mentorprogramm kummalegi osapoolele pakub, millejärel seada realistlikud eesmärgid ning asuda neid ellu viima.

Mentorsuhe töötab vabatahtlikkuse põhimõttel, mis tähendab, et mõlemad osapooled on mentorsuhtes vabatahtlikult ja neil on vaba voli koostöö lõpetada. Juhul, kui omavaheline keemia ei toimi, ei tasu seda võtta isikliku läbikukkumisena, pigem õppida kogemusest ning leida endale uus partner, kellega arengut jagada.

EASi mentorprogramm ootab kandideerima uusi mentiisid ja mentoreid!

EAS alustab taas MTÜdele suunatud mentorprogrammi, pilootprojekt viidi läbi 2007/08 aastal, mille lõpetas edukalt 13 mentorpaari. Sel korral valitakse programmi 10 mentorit ja 10 mentiid, paaride moodustumine toimub vabatahtlikkuse alusel. Programm on suunatud mentori ja mentii vahelisele koostööle, mida toetavad EASi poolt korraldatavad ja osalejate vajadustest lähtuvad koolitused ja analüüsiseminarid. MTÜde mentorprogramm kestab november 2009 – oktoober 2010.

Programmis MTÜ juhina osaledes kirjeldate koostöös personaalse mentoriga organisatsiooni arenguvajadused ja eesmärgid ning saate tuge nende elluviimisel. Programmis mentorina osaledes saate rikastada oma kontaktidevõrgustikku, vabaneda rutiinist, arendada enda juhendamis- ja nõustamisoskust ning õppida palju uut.

MTÜ juhina (mentiina) programmi kandideerijalt eeldame, et juhitav ühendus soovib areneda ja laiendada oma tegevust ning on tegutsenud avalikes huvides vähemalt kaks aastat.

Mentoriks kandideerijalt eeldame vähemalt 5-aastast organisatsiooni juhtimise, soovitavalt MTÜ käivitamise ja arendamise kogemust ning valmisolekut teadmisi jagada kuni 8 tundi kuus.

Kandideerimiseks palume esitada 12. oktoobriks avaldus ja elulookirjeldus, lisainfowww.eas.ee/mtymentorlus, tel 627 9530 või liina.keerberg@eas.ee