PÄEVAKAVA

11:00 – 11:30

Tervitus ja sissejuhatus päeva

Miks teadus on oluline?

Miks meie uuringud on olulised?

Kas teadlane on elukutse? – Cristina Kroon – videotervitus Berliinist.

 

I osa – Keel, kultuur ja elulaad

 

11:30 – 11:50

Tiia Allas

“Miks ja kuidas õpetada kohta? Kultuurilise identiteedi kujundamine võru keele ja kirjanduse õpetamise kaudu Vana-Võrumaa üldhariduskoolides”

Magistritöö, 2022. Tartu Ülikool

 

11:50 – 12:10

Laura Kirke Bertel Pertel

Ülevaade Punaku talu ajaloost ning selle endiste elanike saatusest ning elukäigust, sidudes ajaloolist tagapõhja säilinud kahe kirjavahetusega, mille osalised olid otseselt või kaudselt ühenduses Punaku taluga.

Loovtöö, 2022, Varstu kool

 

12:10 – 12:30

Mariko Faster

Hargla kihelkonna vetenimed Eesti-Läti piirialal

Teaduspõhine uurimus, 2020.

 

12:30 – 12:50

Triinu Laan

Võrukeelne laulu- ja rahvapidu Uma Pido – korraldusprotsessi ja vaimse kultuuripärandi kasutuse analüüs

Magistritöö, 2018, Tartu Ülikool

 

12:50 – 13:20 Lõunapaus

 

II osa – Majandus

 

13:20 – 13:40

Kerttu Vill

Võru kauplustes müüdavate mineraalvee liikide päritolu, keemilise koostise ja omaduste võrdlus

Loovtöö, 2021, Võru Gümnaasium

 

13:40 – 14:00

Laura Nagel

Mahetooraine koolitoidus kasutamist mõjutavad tegurid Võrumaa üldhariduskoolide näitel

Bakalaureusetöö. 2022, Eesti Maaülikool

 

14:00 – 14:20

Kersti Kaaver, Kaidi Pari

Eetilise organisatsioonikultuuri seosed töötaja lahkumiskavatsusega elektroonikatööstuse ettevõtte näitel

Magistritöö, 2020, Tartu Ülikool.

14:20 – 14:30 PAUS

 

III osa – Inimene- õppimine ja heaolu

 

14:30 – 14:50

Minni Aia-Utsal

Pro- ja antisotsiaalse käitumise sagedus ja motiivid VEPA Käitumisoskuste Mängu rakendanud ja kontrollklasside õpilaste hinnangul

Magistritöö, 2019, Tartu Ülikool

 

14:50 – 15:10

Anti Paap

Lähisuhtevägivalla juhtumitega tegelemine politsei- ja sotsiaaltöö kokkupuutealal: politseiametnike vaade.

Magistritöö, 2020, Tartu Ülikool

 

15:10 – 15:30

Marian Kikas

Õpetaja tegevused ja ajakasutus tundide ettevalmistamisel ning selle efektiivistamise võimalused

Magistritöö, 2020, Tallinna Ülikool

 

15:30 – 15:50

Maarika Eit

Numbrilist ja kirjeldavat tagasisidet saavate 5. klassi õpilaste ja õpetajate ootused hindamise protsessile inglise keele õppes

Magistritöö, 2022, Tartu Ülikool

 

15:50 – 16:10

Kerli Kõiv

Enesejuhitud õppimise roll NEET-noorte toetamisel:

teoreetiline mudel, mis põhineb süstemaatilisel kirjanduse ülevaatel.

Doktoritöö uuring, 2022, Tartu Ülikool

 

16:10 – 16:30 lõpusõnad ja tagasivaade