Võru maakonna ühise koostöö arendamine (2019)

EL Sotsiaalfondi logoProjekti nimi: Võru maakonna ühise koostöö arendamine

Periood: 01.02.2019 -29.02.2020

Maksumus: 15 820 eurot sh toetus 13 464 eurot (85%) ja omaosalus 2 376 eurot (15%)

Lühikirjeldus ja eesmärk: Projekti eesmärgiks on Võru maakonna koostöö- ja juhtimisvõimekuse kasvatamine ühiste väärtuste tugevdamise, uute kaasamise, koostöö- ja juhtimise mudelite rakendamise, pakutavate teenuste disaini, kommunikatsiooni ja mainekujunduse kaudu.

Projekti taotleja ja partnerid: Taotleja on SA Võrumaa Arenduskeskus. Partneriteks on Võrumaa Omavalitsuste Liit ja Võru maakonna 5 omavalitsust.

Tegevused:

  1. SA Võrumaa Arenduskeskus organisatsiooni analüüs (organisatsiooni struktuuri ja ülesannete ülevaatamine, protsesside kaardistamine ja disainimine, pakutavate teenuste paketi väljatöötamine, info liikumine, kommunikatsioon).
  2. Koolitused maakonna kohalike omavalitsuste ja SA Võrumaa Arenduskeskuse juhtidele ja valdkondade juhtidele (teenuste disainimine, probleemi defineerimine, sihtgrupi määratlemine, kaasamine, huvigruppide määratlemine, tegevuste kavandamine, kommunikatsioon, tulemuste mõõtmine). Tutvutakse parimate praktikatega.

Oodatavad tulemused:

Projekti tegevustena viiakse läbi SA Võrumaa Arenduskeskuse struktuuri ja pakutavate teenuste analüüs, koolitatakse juhte ja võtmeisikuid, otsitakse võimalusi elanikkonna paremaks kaasamiseks.

Toetusprogrammi ja meetme nimi: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus. Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine.

Projektijuht: Aivar Nigol