PATEE – Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevused 2015−2016EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne logo
Projekti elluviija on Sihtasutus Võrumaa Arenguagentuur ja partneriteks on Võrumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Võrumaa Partnerluskogu, MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster, MTÜ Võrumaa Turismiliit, MTÜ Maitsev Lõuna-Eesti.

Programmi kogumaht on 139 858 eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengufondi struktuuritoetus on 117 480,72 eurot ja projekti omafinantseering on summas 22 377,28 eurot.

Piirkondlike algatuste tugiprogrammi (PATEE) kogumaht jaguneb tegevuste vahel alljärgnevalt:
1) Võrumaa turismi arendamise programm, tegevuste kogumaht 53 500 eurot
2) Võrumaa eripära turundamise rakenduskava, tegevuste kogumaht 8958 eurot
3) Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine, tegevuste kogumaht 44 400 eurot, tegevuste läbiviija partner on Võrumaa Partnerluskogu
4) Kagu-Eesti Puiduklastri arendamine, tegevuste kogumaht 33 000 eurot, tegevuste läbiviija partner on Kagu-Eesti Puiduklaster.

Piirkondlike algatuste programmi tegevused on järgmised:

1. Võrumaa turismi arendamise programm:

• Võrumaa turismi tegevuskava uuendamine koostöös Võrumaa Turismiliidu ja piirkonna turismiasjalistega;
• Turismiettevõtjate koostöö ja ühise õppimise toetamine (seminaride, õppereiside, koolituste korraldamine ja info vahendamine);
• Võrumaa kui külastusekeskkonna reklaami ja kohaturunduse kavandamine ja elluviimine (suhtlus meediaga, turunduskampaaniate ja ajakirjanike visiitide korraldamine, artiklid, saated meedias);
• Maakonna turismi arengu jaoks oluliste projektide ettevalmistamine ja käivitamine, sh vähemalt 1 rahvusvaheline projekt;
• Koostöö toetamine ettevõtjate ja reisikorraldajate vahel tootearenduseks ja turismipakettide tekkeks (seminarid, ideede vahetus, tootearenduspakettide levitamine, ühistegevuste algatamine);
• Ühisturunduse korraldamine (turundusmaterjalide koostamine ja messidel osalemise koordineerimine);
• Lõuna-Eesti koostöös ja ühisprojektides osalemine (planeerimine, tegevuste kooskõlastamine, ühisüritused, arutelud, konkursid SA Lõuna-Eesti Turismiga, teiste Lõuna-Eesti turismiarenduskeskustega, sh Natonal Geograficu projektis Võrumaa tegevuste koordineerimine).

Sihtgrupid: turismiettevõtted, MTÜ Võrumaa Turismiliit, turismivaldkonna võtmeorganisatsioonid (SA Lõuna-Eesti Turism, EAS, Lõuna-Eesti maakondade TIKid/KÜK ning teised turismiarendusega tegelevad organisatsioonid), väiketootjad, teenusettevõtjad .

Oodatavad tulemused: uuendatud Võrumaa turismi tegevuskava; käivitatud ca 3, sh 1 rahvusvaheline turismiarendusprojekt; osaletakse 3 messil, viiakse läbi 2 õppereisi ja Võrumaa turismiliidu liikmete arv on tõusnud 50-ni.

2. Võrumaa eripära turundamise rakenduskava (kogu Võrumaa kohta sh ettevõtlus-, tursimi- ja investeerimiskeskkond):

• Projekti juhtgrupis (Võro Instituut, Võrumaa Omavalitsusliit, maavalitsus, Võru linnavalitsus) sihtrühmade vajaduste ja kuvandi väljatöötamise metoodika (millised sõnumid, sümbolid, kanalid, vahendid, turunduse viisid jne.) täpsustamine;
• Seminaride kavandamine ja läbiviimine sihtgruppide kaasamiseks Võrumaa kuvandi rakendamise aruteludeks (kes viib ellu, milliseid sõnumeid ja märgiseid vastavalt kasutatakse). Iga sihtrühmaga viiakse läbi 2-3 seminari, et jõuda kokkuleppele võimalikult suurele üksmeelele;
• Kokkulepete (milline kuvand, kuidas seda kasutatakse, kes kasutab) sõlmimine sihtgruppe esindavate organisatsioonidega;
• Mini-konverentsi korraldamine Võrumaa kuvandi teemal;
• Saavutatud kokkulepete dokumenteerimine ja vormistamine Võrumaa turundamise rakenduskavaks.

Sihtgrupid: kuvandi kasutamisest huvitatud maakonna ettevõtted ja organisatsioonid, väiketootjad, teenusettevõtjad, omavalitsused, muud avaliku sektori organisatsioonid, Võru Instituut, Võru Maavalitsus.

Oodatavad tulemused: Võrumaal on kokku lepitud maakonna eripära turundamise rakenduskava koos jätkuprojektidega (3), mida kasutatakse aktiivselt Võrumaa ettevõtjate, organisatsioonide ja kogukondade poolt Võrumaa turundamisel.

3. Võrumaa toiduvõrgustiku arendamine

• Ühisturunduse korraldamine: UMA MEKK kaubamärgi turundamine (meedias, üritustel) ning sellele täiendavate müügiväljundite leidmine. UMA MEKK laada korraldamine ning toidumessidel ja laatadel osalemine. Kontaktseminari korraldamine Tallinna restoranidele:
• Logistikasüsteemi käivitamine: huvitatud tootjate (need, kes soovivad osaleda projektis) ja tarbijate (turismitalud, koolid-lasteaiad jne) kaardistamine, äri- ja finantsplaani koostamine, süsteemi turundamine, pädevate lepingute koostamine ja sõlmimine, igapäevane koordineerimine;
• Toidu kvaliteedi arendamine: koolituste, õppepäevade ja õppereiside korraldamine.
• Kasusaajate vajadusest lähtuvate arendusprojektide kavandamine ja käivitamine, kaasates tootjaid. Projektide kirjutamiseks viiakse läbi seminare kasusaajate ja partneritega;
• Koostöö ja ühistegevuste arendamine koos Lõuna-Eesti toidutootjate organisatsioonide ja tootjatega (ühisüritused, mõttetalgud, koolitused).

Sihtgrupid: toidutootmisettevõtted Võrumaalt, Lõuna-Eestist, kuvandiga seotud kõik maakonna ettevõtted ja organisatsioonid, väiketootjad, teenusettevõtjad, Võrumaa Partnerluskogu MTÜ, Võru Instituut, Lõuna-Eesti maakondade toiduvõrgustikud (MTÜga Maitsev Lõuna-Eesti, TÜ Taluturg, Setomaa Käsitüü Kogo, MTÜ Sangaste Rukkiküla, Põlvamaa Arenduskeskus jne), MTÜ.

Oodatavad tulemused: UMA MEKK kaubamärki ja Lõuna-Eesti toidulogistika võrgustikke kasutavate ettevõtete arv, käive ja kasumlikkus on kasvanud ning lõpptarbijatel on võimalik paremini ja lihtsamalt kätte saada ja tarbida Võrumaal ja Lõuna-Eestis toodetud (talu)toitu;
Uma Meki kaubamärgi kasutajate arv on tõusnud 35 ja toodete arv 180-ni; toidulogistika võrgutikus osalevate tootjate arv vähemalt 15, ellu viiakse 2 toiduvõrgustiku arendusprojekti ja –tegevust.

4. Kagu-Eesti puiduklastri arendamine

• Klastri liikmete vajaduste kaardistamine ja klastri arengukava koostamine;
• Klastri kodulehe arendamine, halduse ja toe pakkumine ettevõtjatele, kellel puudub koduleht. Kodulehe osa muutmine „müügiplatsiks”, e-poeks ehk lehele tulles saab sooritada ostu;
• Ettevõtteid tutvustavate materjalide koostamine;
• Välismessidel osalemine (Riia, Pariis, Milano, Köln);
• Eesti sisestel üritustel klastri tutvustamine ja eriala populaarsuse tõstmine;
• Tootmiskorralduse ja suhtlemisalaste koolituste läbiviimine;
• Kohtumiste, ideeseminaride ja läbirääkimiste organiseerimine potentsiaalsete klastri liikmetega, avaliku sektori ametiasutustega (omavalitsused) ja teiste klastritega koostöövõimaluste väljatöötamiseks, tulevikuplaanide tegemiseks;
• Klastrijuhi koolituste läbiviimine;
• Õppereiside korraldamine ja läbiviimine toimivate klastrite ja ettevõtjate juurde;

• Klastri liikmetele ühiste tegevuste korraldamine, mis hoiab ettevõtetel kulusid kokku (ühisturundus, ühiskoolitused jms.).

Sihtgrupid: puidu- ja mööbliettevõtted Võrumaalt, Lõuna-Eestist, MTÜ Võrumaa Turismiliit, väiketootjad, teenusettevõtjad, Võrumaa Kutsehariduskeskus, MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster, VKHK Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus Tsenter.

Oodatavad tulemused: Kagu-Eesti puiduklastri võimekus, liikmete arv on kasvanud (14 ettevõtet), osaletud aktiivselt 2-l messil.

Võru maakonna piirkondlike algatuste tugiprogrammi tegevusi rahastatakse 2015-2016 Vabariigi Valitsuse ja Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014−2020″ -prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse a rendamine” meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine” tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” raames.