LISA 2. Arengustrateegia seosed teiste arengudokumentidega