Alustan ettevõtlusega

Aitame Sind teekonnal äriideest ettevõtjaks. Korraldame erinevaid kohtumisi, infopäevi, koolitusi ning pakume nõustamist ja mentorlust.

Võrumaa ettevõtlus

ettevõtluse start naistele

mentorklubi

Ettevõtjaks hakkamise mooduseid on mitu, näiteks võid pakkuda eri tooteid-teenuseid (käsitöö või hoidiste müük, koristus- või remonditööde pakkumine jmt) või alustada tegevust vabakutselisena intellektuaalse ja loometegevuse valdkonnas (fotograafia, disain, maalimine). Lisatöö võimalusi pakuvad ka tänapäevased jagamisteenuse lahendused, näiteks Airbnb, Bolt jt.

Kõik algab ideest, kasuta oma ressursse.

Sinu oskused, kogemused ja kontaktid on väärtuslikud ja ka äriidee leitakse üldjuhul seda ressurssi kasutades.

Kogu varakult stardikapitali.

Eestis on osaühingu loomine lihtne ja kui su tulevane tegevusvaldkond kapitalimahutusi ei nõua, võid alustada ka osakapitali sisse panemata. Samas piisava käibevoo tekkimine võib võtta aega ja rahaasjadega tuleb hakkama saada.

Koosta äriplaan ja sea selge eesmärk.

Analüüsi turgu ja konkurente, kirjelda oma teenus või toode, too välja oma eelised, kaardista võimalikud kliendid ja nendeni jõudmise kanalid, prognoosi tulud ja kulud ning sea eesmärk.

Tee selgeks raamatupidamise põhitõed.

Esialgu võib aruandlus- ja maksukohustustest läbinärimine tunduda keeruline. Eraettevõtjana tuleb aga maksukohustustega arvestada.

Kindlusta tagala, sõlmi lepingud.

Äri peab põhinema mõlema poole õiguste ja kohustuste kokkulepetel. Kui sõlmid kirjalikud lepingud, on sul kindlam tunne, et saadakse just seda, mida pakutakse ja saab lepingus kirjeldatule viidates oma õiguseid nõuda. Kindlasti peaks lepingus olema ära toodud tellitava töö ja pakutava teenuse sisu, töö tegemiseks kuluv aeg, selle üleandmise vorm ja koht ning töö eest saadav tasu.

Plaani töö- ja puhkeaeg.

Oma ettevõtte loomine võtab aega ja sageli tuleb seda leida puhkeaja arvel. Ära üle tööta, võta endale aega nii töö tegemiseks kui ka puhkamiseks, lähedaste ja sõpradega koos olemiseks.

Ettevõtluse start naistele

Mitmed uuringud toovad välja, et ühiskonna hoiakutest tulenevalt tegelevad vajavad naised ettevõtlusega alustamisel rohkem tuge ja julgustust. Keskmiselt on Eestis ettevõtjatest 65-70% mehed.  Samas ühiskonna hoiakud on muutuses ja naiste ettevõtlikkus on tõusmas.

Meie tegevuste eesmärgiks on naiste ettevõtlusele ärgitamine ja ettevõtlusteadlikkuse suurendamine, naisettevõtjate arvu suurendamine ning omavahelise koostöö toetamine. Üldeesmärgiks on naisettevõtjate toetamise kaudu suurendada piirkonna ettevõtlusaktiivsust, soodustada ettevõtete majandustulemuste ning  sissetulekute kasvu.

Korraldame iga-aastaselt naistele, kes soovivad luua oma äri või on selle värskelt loonud, ettevõtjaks saamise motiveeriva seminari ja kogemustevahetuse ürituse. Oma kogemusi jagavad piirkonna naisettevõtjad, teeme juttu ettevõtjaks saamise ja alustamise rõõmudest ja muredest ning sõprade ja tuttavate ning  ühiskonna hoiakutest ja nende muutustest.

Mentorklubi

Mentorklubi on tegutsema asunud noore ettevõtete arenguprogramm toetamaks ettevõtte arengut. See on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid) kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid) ning üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Alustavatele ettevõtjatele on mentorklubist palju kasu: kindlustunne, fokuseerimise oskus, õige rolli valik ettevõttes, toetus meeskonna juhtimisel, uued teadmised koolitustel, kontaktvõrgustik, võimalus mõista teiste ettevõtete arengut ja probleeme ning palju muud. Samuti saavad alustajad täiendava motivatsioonilaengu ja usaldusväärse moraalse toe ning saavad valida endale mentori.

Klubiline tegevus põhineb suuresti liikmete endi initsiatiivil ja kaasalöömisel. Klubikaaslased täiendavad üksteist oma teadmiste ja oskustega. Mentorklubis toimub terve rida koolitusi/töötubasid, mis keskenduvad klubis osalevate ettevõtjate vajadustele. Lisaks saavad osalejad kasutada teiste osalejate teadmisi ja kogemusi, sest toimuvad erinevad suhtlusringid.

Tegutseval ettevõtjal (mentoril) on osalemise peamisteks motiivideks võimalus rakendada oma teadmisi ja kogemusi, isiklik areng nõustamise valdkonnas, meeldiv ja arendav keskkond, kontaktvõrgustik ning mainimata ei saa jätta missioonitunnet. Mentorklubis osalevad tegutsevad ettevõtjad võiks olla kõik valmis olema mentorid vabatahtlikkuse alusel, mille eest tasu ei maksta.

Ettevõtlusega alustamise toerahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.